Levéltári Közlemények, 7. (1929)

Levéltári Közlemények, 7. (1929) 3–4. - ÉRTEKEZÉSEK - Lukcsics Pál: A gróf Zichy-család zsélyi nemzetségi levéltára / 193–230. o.

196 DR. LUKCS1CS PÁL vári uradalomból megillető részére (1711—1753. évekből, 23 drb) és végül Cserép és Buják uradalmakra (1521—1748-ig, 18 drb) vonatkozólag találunk benne iratokat. Fasc. 16—18. alatt a Zichy nemesi család régi iromá­nyai találhatók és pedig a következő címeken: Fasc. 16. Acta antiqua Zichyana. (1297—1700-ig, 36 drb.) Fasc. 16. et A. Acta castri Daró. (1370—1760-ig, 26 drb). E tolnamegyei várat Zichy Zsigmond a XIY. század második felében nejével, Dárói Majos Dorottyával szerzé. Fasc. 16. et É. Acta Somogyiano-Zichyana. (1427— 1565-ig, 14 drb.) Fasc. 16. et C. Acta Majthényiano-Zichyana. (1549— 1577-ig, 5 drb.) Fasc. 17. és 18. A zákányi várra vonatkozó (1342— 1803-ig, 146 drb) iratok. Ez a Zákány-, majd a Marczali­család birtokában lévő vár 1457-ben kerül Zichy Benedek és neje, Zerdahelyi Anna kezébe. Középkori okleveleit az Okmánytár már közölte. A Zichy-család grófi ága a nemesi család régi birtokai közül ma egyet sem birtokol, mert a már tekintélyes vagyon­nal rendelkező Zichy Pál, a grófi család törzsatyja saját somogy- és zalamegyei ősi birtokait 1624 jún. 15-én testvé­reinek, Mihálynak és Benedeknek engedte át és reájuk örök­joggal átruházta. A grófi ág legrégibb családi birtokának Oroszvárt és Vedrődöt kell tekintenünk. I. István első neje Eoehenyi Baranyai Mária volt. Az ő révén jutottak a Zichyek a Baranyai-család nagyterjedelmű birtokainak jussához. Az Oroszvár és Vedrőd birtok alá sorozott alábbi akták meg­értéséhez szükségesnek tartjuk a Baranyai-családnak a Zichy­családdal való genealógiai kapcsolatát feltüntetni. Az 1674. évben készült „Divisio Baranyaianum" szerint: Thomas senior Baranyai consors: Margaretha Újlaki I Thomas Baranyai de Eoczeny consors: Margaretha Újlaki I Maria Baranyai consors: Sen. Steph. Zichy Steph. jun. Zichy Clara Zichy Consors Nicolai Andrássy de Sr. Király I Paulus Zichy

Next

/
Oldalképek
Tartalom