Levéltári Közlemények, 5. (1927)

TARTALOM: Dr. Herzog József: Az Országos Levéltárban őrzött Nádori levéltár 1554—1781. évi iratainak jegyzéke ......— 1 Dr. Divéky Adorján: A lengyelországi könyv- és levéltárak magyar vonatkozású kézirat! anyaga • • • — • • • • • • 27 Dr. Ányos Lajos: Szilágyi Erzsébet oklevelei — ..... 59 Dr. Mályittsz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei (VI. közlemény) • • 83 Dr. Miskolczy Gyula: A házi, udvari és állami levéltár Bécsben. (III. befejező közlemény) "._'• , • — ........... 104 Dr. Gárdonyi Albert: A firenzei állami levéltár • • 129 Dr. Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban (LT. közlemény) .... 136 Dr. Lukcsics Pál: A bolognai állami levéltár • • • :,..,. 216 Dr. Főglein Antal: Baranya vármegye levéltára 215 Dr. Iványi Béla: A Grádeci TTorváth-Stansith-esalád levéltára ...... 245 Dr. Gárdonyi Albert: Reformtörekvések az iratkezelés, terén 254 Kisebb közlemények : Dr. íványi Béla: A vatikáni levéltárt főiskola • 264 Dr. Holub József: A Tolnavármegyei Múzeumban őrzött oklevelek és iratok • • • • • • • • - • • 271 Dr. Főglein Antal: Sopron vármegye levéltára az 1921. évi kényszer­költözés után • • 274 Ismertetések: Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg- nádor iratai 1790—1795. Ism. Dr. Pleidell Ambrus- ,..-.. • • 283 Gergely Sámuel: Teleki Mihály levelezése VIII. kötet (1678—1679). Ism. Dr. Varga Endre . 286 Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke, I. köt. 1. 2. füzet. Ism. Dr. Pleidell Ambrus • • • • 291 Szentpétery Imre: Középkori oklevélszövegek. Ism. P. A. ............ 293 Vitéz Házi Jenő: Sopron «szabad királyi város történeté. I. rósz, 5. köt», Ism. Dr. Pleidell Ambrus 294 Dr. Fekete Lajos: Bevezetés a török hódoltság diplomatikájába. I, füzet. Ism. Dr. Rásonyi Nagy László .' 296 Takáts Sándor: A török hódoltság korából. Ism. Dr. Tirscher Jolán 298 Magyary Zoltán: A magyar tudománypolitika alapvetése. Ism. M. 299 Dr. Lukinich Imre:'~~A Bethleni gróf Bethlen-család története. Isfn. ' Dr. vitéz Házi Jenő • -,...-• ;, 302 Br. Forster Gyula: Koros és a Berényiek, Ism. Dr. Miklósy Zoltán •. 304 íványi Béla—Gárdonyi Albert—€zakó Elemér: A Kir. Magy..Egye­temi Nyomda története 1577—1927. Ism. Dr. Tirscher Jolán ...... 306 Dr. Olay Ferenc: A magyar kultúra válságos évei 1918—1927. Ism. Dr. Miklósy Zoltán 308 Magyar Könyvszemle. 1926/27. évf. Ism. Dr. Varga Endre • • 309 Kempélen Béla:: Magyar nemesi osaládkönyv. I. . füzet. Ispi. Dr. Főglein Antal 311 Dr. Szabó István: Debrecen 1848—1849-ben. Ism. Schneider Miklós .313 Történelmi és régészeti közlemények Miskolc város és Borsod vár­megye múltjából. I. évf. 3. füzet. IT. évf. 1—4. füzet. Ism, Dr. Főglein Antal ...," , " 314 Városi Szemle. XII. évf. Is^m. Dr. Miklósy Zoltán 320 Ahmed Befikj Türkijede mültedziler mes'elesL (Az emigránsok ügye Törökországban.) Ism. Dr. Fekete Lajos - • • • 320 Arehives et Bibliothéques de Belgicrue. Tome III. 1926. Ism. Hlb. • • • • 323 Edward Chwalewik: Zbiory 'Polskié. Nauka Polska, tom. VII. Ism. K. B : -324 Józef Siemienski: Symbolika wydavvnicza projekt ujednostajnienia. Ism. Dr. Kocsányi Béla —• • :...... 325 Staröhrvatsíka Prosvjeta. I. évf. 1., 2. sz. Ism. M—A 326 Vegyes közlemények: Jelentés az Országos Levéltár 1926, évi állapotáról és működéséről 328

Next

/
Oldalképek
Tartalom