Levéltári Közlemények, 3. (1925)

Levéltári Közlemények, 3. (1925) 1–4. - ÉRTEKEZÉSEK - Győrffy István: A nagykún városok levéltárai / 192–205. o.

204 PR. (1VŰRFFY ISTVÁN Van a városnak még mintegy 10—12 darab térképe az. 1780—1860. évek közti időkből. Az egész határt felölelő leg­régibb térkép 1787-ből való. A belsőség ősi képét leginkább az 1834. évi nagy tűzvész után felvett, a még szabályozatlan állapotot feltüntető térkép mutatja, A térképeket a város a Nagykun Múzeumban helyezte el. A történészek, ha a levéltárban kutatni óhajtanak, leg­jobban teszik, ha előbb a vezérkönyvet nézik át, aztán — amennyiben a régi anyaggal óhajtanak foglalkozni, a négy kötet általános mutatót tanulmányozzák át, melynek mind­egyike személy- és tárgymutatóval van ellátva. Mivel az 1912. évi rendezést megelőző összes régebbi rendezés vezérkönyvei vagy leltárai elvesztek, a régi általá­nos mutatókat a levéltári anyag ismerete nélkül nehéz hasz­nálni, s ma már igen bajos a régi, lekopott, kifakult jelzése­ket visszaállítani, különösen akkor, amikor a jelzését veszí­tett anyag 1912-ben új beosztást ós új jelzést kapott. Mégis a kutatás megkönnyítésére annyit mondhatunk, hogy az Általános Mutatóban a „Protocollumok" alatt, ha a kötet és lapszám mellett nagybetű, nincs, akkor az adat a Tanács­jegyzőkönyvekben található meg. Ha a kötet és lapszám után „TJ" betű van, az adat az Inquisitiók jegyzőkönyvében, ha „K" betű van, a Végrendeletek jegyzőkönyvében talál­ható fel. Nincs terünk, hogy a levéltár nagy adattömegét bőveb­ben ismertessük. Helytörténeti értékén kívül a levéltár rend­kívül becses gazdaságtörténeti és művelődóstörténeti szem­pontból, ellenben kevés adatot talál az ország, politikai tör­ténetével foglalkozó történész és a nemesség történetével foglalkozó búvár. A jászkunságon ugyanis külön nemesi jogokat nem gyakorolhatott senki. A jászkunok idegenked­tek; a beköltözni kívánó nemestől. A már beköltözötteket sem tartották számon, nemesi összeírás a Jászkunságon sohasem volt, nemesség-igazolás annál kevésbbé. Az igazolni óhajtókat eredetük helyére utasították. Sőt adatok vannak arranézve is, hogy a kebelbéli nemeseknek a vármegyés helyeken történő nemesi igazolásait is, hacsak lehetett, el­gáncsolták a város elöljárói, nehogy azok nemesi előjogaik­kal a jászkun jogegyenlőséget megbontsák. Mégis több­kevesebb adat található Karcag város levéltárában az alábbi családok nemességére: Bátky (felsőbátkai), Bódy, Botjhy, Bozóky, Bődy, Bölder, Csatáry, Disznós, Erdős, Farkas (borzsovai), Győry (nádudvari), Győrffy, Hajdú, Hajdú

Next

/
Oldalképek
Tartalom