Levéltári Közlemények, 3. (1925)

TARTALOM: lap Dr. Czobor Alfréd: Országos levéltár felállításának terve 1701-ben és az ország iratainak korábbi megőrzése 1 Dr, Fekete Lajos: Debrecen város levéltárának török okleve­lei - 42 Dr. Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltá­rának magyar levelei (IV. közlemény) • 68 Dr. Szabó Dezső: A herceg Festetics-család keszthelyi levél­tára 86 Dr. Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos-kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban (I, köz­lemény) 100 Dr. Győrffy István: A nagykun városok levéltárai (I. közle­mény: Karcag város levéltára) 192 Dr. Fekete Lajos: A török oklevelek nyelvezete és forrásértéke 206 Dr. Iványi Béla: A debreceni református kollégium anya­könyvtárának oklevelei 225 Föglein Antal: Zólyom város XIII—XVI. századbeli okiratai 235 Kisebb közlemények: Dr. vitéz Házi Jenő: Adalék Jakubovich: „Miske ispán fia, István végrendelete 1164-ből" című cikkéhez 243 — A Kárász-család oklevelei 244 Dr. Iványi Béla: A szász egyetem és Nagyszeben városának új levéltári épülete és Brassó város levéltára 247 Ismertetések: Ludovicus Creseens Dedek, Mouumenta ecclesiae Strigoniensis. Tomus III. Ism. D. F 250 Dr. Domanovszky Sándor, József nádor iratai. I. Ism. Dr. Ányos Lajos 256 Dr. Lukinich Imre, A szatmári béke története és okirattára. Ism. Dr. Miskolczy Gyula 262 Dr. Takáts Sándor, Magyar nagyasszonyok. Ism. Z 264 Dr. vitéz Házi Jenő, Sopron szab. kir. város története. I. 3. Ism, G—i • • 266 Ahmed Refik, Eákóczi király és kísérete az oszmanli biroda­lomban. Ism. Dr. Fekete Lajos 269 Nikolaus Radványi, Die Archive in der Podkarpatska Eus. Ism. Dr. Miskolczy Gyula 273 Dr. Ignatz Ziebermayr, Das oberösterreichische Landesarchiv im Bilde der Entwicklung des heimatlichen Schriftwesens. Ism. Dr. Miskolczy Gyula 274 Catalogue sommaire du Musée des Archives Nationales. Ism. Hlb 276 Királydaróczi Daróczy Zoltán, Nemesi évkönyv, I— IL évf. Ism. D. F 278 Vegyes közlemények: Gróf Klebelsberg Kuno ünneplése 281 Dr. Károlyi Árpád: A Bécsi Magyar Történeti Intézet első lustruma v 285 Jelentés az Országos Levéltár 1924. évi állapotáról és működé­séről • 308 Dr. Csánki Dezső: Dr. Mayer Béla t (1899—1925.) 313 Gombos Albin: Márki Sándor t (1853—1925.) ., 315 Dr. Mályusz Elemér: Zsilinszky Mihály t (1838—1925.) 317 Dr. Miskolczy Gyula: Szentkláray Jenő t (1843—1925.) 319 Dr. Lukinich Imre: Hellebrant Árpád t (1855—1925.) 320

Next

/
Oldalképek
Tartalom