Levéltári Közlemények, 2. (1924)

TARTALOM: Szittyay Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár 1 Dr. Szekfű Gyula : A házi, udvari és állami levéltár Bécsben (I. közlemény) 18 űr. Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy*levéltárának magyar levelei (III. közlemény) 55 Dr. Fekete Lajos: Török iratok a gr. Zichy*család birtokában . . 70 Dr. Csánki Dezső és dr. Relkovic Neda: Újbánya város levéltára és rövid története 86 Dr. Holub József: A brüsszeli ötödik történelmi kongresszusról . 108 Dr. Ivártyi Béla: A Korponayscsalád levéltára 127 Kisebb közlemények: Dr. Áldásy Antal: Fejérpataky László tudományos hagyatéka . .135 Dr. Mayer Béla : Levéltártörténeti adatok 141 Dr. Kapossy János; A Herzan?gyüjtemény hagyatéki leltára . . . 148 Dr. Jakubovich. Emil: XII. századi oklevéítöredékek 155 Dr, Lukcsics Pál: Julián barát levelének kérdéséhez 162 Ismertetések: Domanovszky Sándor, A szepesi városok árúmegállítójoga. Ism. Dr. Paulinyi Oszkár 164 Dr. Lukinich Imre, Auer János Ferdinánd naplója, Steier Lajos, Beniczky Lajos visszaemlékezései és jelentései az 1848/49Ü sza* badságharcról és a tót mozgalomról. Ism. m—a 167 A Magyar Történettudomány Kézikönyve. II. kötet, 5. füzet. Szent? pétery Imre, Chronologia. II. kötet, 6. füzet. Áldásy Antal, Címertan. Ism. Dr. Mayer Béla 170 Házi Jenő, Sopron szabad királyi város története. Ism. Dr. Mayer Béla 172 Nagy Szeder István, Adatok Kiskunhalas város történetéhez. Ism. Z. 183 Lukcsics Pál, A vásárhelyi apácák története. Ism. —A— . . . 185 Iványi Béla, Debrecen és a budai jog. Ism. M. Z 186 A m. kir. Hadtörténelmi Levéltár 1924. évi évkönyve. Ism. — n. . 187 Vegyes közlemények: Dr. Csánki Dezső és dr. Károlyi Árpád kitüntetése . . . . .188 Dr. Lukinich Imre 188 X.: Az Országos Levéltár főigazgatójának ünneplése 189 Az Országos Levéltár jelentése a Gyüjteményegyetem tanácsához, 1923. évi működéséről 192 mb: A Magyar Történelmi Társulat Babicsskönyvtára az Országos Levéltárban 197 m—a: A Bécsi Történeti Intézet 198 Dr. Gerevich Tibor: A Római Magyar Történeti Intézet . . , 200 Dr. Miskolczy Gyula: Békefi Rémig f (1858-1924) 201 Dr. Hóman Bálint: Tasnádi Nagy Gyula f (1849—1924) ... 203 Dr. Csánki Dezső: Tagányi Károly f (1858—1924) 205 Dr. Csánki Dezső: Fraknóí Vilmos f (1843-1924) 208 Dr. Mályusz Elemér: Szeremlei Samu f (1837—1924) 211

Next

/
Oldalképek
Tartalom