Rendezés

Általános - Varga Endre: A proveniencia elve. • 1938. [LK 1938. 14-44. p.]

A PROVENIENCIA ELVE. Az újkori államfejlődés: által életrehívott központi kor­mányszervek regisztratúráiban általában a XVIII. század folyamán az addigi, primitívebb irattárolási módokat európaszerte más, fejlettebb irattári rendszerek szorítják ki. Míg pl. korábban az egy ügyre vonatkozó fogalmazvá­nyok és beérkezett iratok elintézés után rendesen egymás­tól szétválasztatva, külön-külön sorozatokban helyeztettek el — helyesebben az utóbbiakból különböző kezdetleges osz­tályozási szempontok szerint gyakran megint több sorozat alakíttatott — addig az új kezelési eljárásban e célszerűt­len, mesterkélt nézőpontok helyére természetesebb szem­pont: az íratok tartalmi összefüggése lépett- Ennek meg­felelően az ugyanazon ügyre vonatkozó, egymással kapcso­latos íratok (beadványok fogalmazványok, stb.) ezután együtt, összefoglalva nyertek elhelyezést. Sőt az olyan nagy ügyforgalmú hatóságoknál, ahol a teendők sokasága és különfélesége az ügyvitel finomabb tagolódását, a resz­szortok elkülönülését idézte elő, az iratok az irattárakban ugyanezen tagolódásnak megfelelően: ügyosztályok (refe­rensek stb.) szerint állíttattak fel. E regisztratúrákban te­hát nemcsak az egy ügyre vonatkozó íratok kerültek egy­más mellé, de a hasonló természetű ügyekre vonatkozó, ha­sonló tárgyú iratok is egymás mellett, egy iratcsoportban (sorozatban) egyesültek. 1 A folyó ügymenetben képződő 1 Az irattári rendszerek említett tökéletesedése egyes orszá­gokban, úgy látszik, korábban (pl. a porosz Etatsrath repozitóriumá­ban már a XVII. sz. végén), másutt viszont jóval későbben (pl. a svéd hatóságok irattáraiban csak a XIX. sz. végén) következett be. A magyar kormányhatóságok regisztratúráiban az új iratkezelési mó­dok a XVIII. sz. utolsó évtizedeiben honosodtak meg. Ld, Baílleu: Das Provenienzprinzip und dessen Anwendung im Berliner Geheimen Staatsarchive. Korrespondenzblatt (des Gesamt Vereins der deutschen Geschichts- und Altertunisvereine.) 50. (1902.) 193. 1.; Winter, Georg: Archivordnungsprinzipien, u. o. 78. (1930.) 141. hasáb; Weibull, Carl

Next

/
Oldalképek
Tartalom