Lapszemle, 1933. december

1933-12-01 [1404]

Gömbös Gyula miniszterelnök és Kállay föld­művelésügyi miniszter Auszrtriáből hazaérkezett. A "Nemzeti Uj3ág" közlése sz-ér.int a miniszterelnök a péntek reggeli minisztertanácson számol be auszt riai tárgyalásai ről # Bethlen István gróf a mai lapok londoni je­lentése szerltt angliai előadássorozatának befeje­ző előadását november 30.tartotta meg az angol parlament Balkán-bizottsága előtt. A "Budapesti Hlrlap'V'Pester Lloyd","Neazeti Újság","Pesti Nap­id" ."Magyarság","Pesti Hírlap" igen ré3zletesen is mertetik Bethlen grdfnak a Duna-kérdésről tartott fejtegetését.amelyben rámutatott,hogy milyen egyen súlyozd szerepe volt Eurdpában adunai Monarchiának ÍJ hogy a békeszerződések a Monarchia feldarabolá­sával egyidőben nem gondoskodtak arrdl,hogy más or g^nizácid vegye; át a Duna-medence népeinek gazda­3%i forgalmát,hogy a dunai népeket valamelyes egy­ségbe foglalva együttműködésüket biztosítsa.Ennek az eljárásnak a követ^e^m&Erye lett,hogy ez a terü­let hovatovább a nag^atalmák vetélkedésének befo­lyása alá került,ami az ellentétek kiéleződését vonta maga után. Ezt a folyamatot' Franciaország szövetségi politikája J.nditotta meg s aniely ellen­tétben áll a bé;]£]e modern megszervezésének gondola-

Next

/
Oldalképek
Tartalom