Lapszemle, 1933. október

1933-10-02 [1402]

Kánya Kálmán külügyminiszter genfi imp^sőz­sziőiról hazautazása előtt nyilatkozott, fizt a nyilatkozatot a vasárnap reggeli lapok feltűnő he­lyen és cittirással, a "Pesti Hírlap" a lap elején közli. A külügyminiö&ter ebben a nyilatkozatban /hi8igsj*áíyozza,hogy Magyarországra is életkérdés a leszerelés rendezése, hiszen bennünket egy forá­lis katonai szövetség gyűrűje Vess körül. A Nép­szövetség őszi ülésszakának homlokterében a lesze­relési kérdés áll,Sajnos a leszerelésnek Önmagában világos kérdését az elmúlt évtizedek .fejlődése fo~ lyamáa más problémákkal kapcsolták össze, mint a­milyen gaz ellenőrzés, biztonság, szánkói'.ók,amelyek < r nek kií||égitő megoldása a most folyó megbeszélések^ magja. A különböző érdekek összeegyeztetése termé­szetesen roppantul bonyolult és hosszas tárgyaláso v kat igénylő feladat. E tárgyalások kimenetele ez­I4őszerint még bizonytalan. Végleges formulák eűdjg még nem bontakoztak ki. A genfi tárgyalások gyakor . .* lati jelentőségét a külügyminiszter abban, látja a­zonban,hogy a vezető európai államférfiak szemé­lyes és fesztelen eszmecseréjét lehetővé teszik és ilyen módon alkalmat ad arra, hogy az egyes nemzet közi kérdések a bürokratikus formaságokból kiemel­ve az érdekelt államférfiak közvetlen megbeszélé­seinek tárgyai lehetnek. A maga résziről,mondja a

Next

/
Oldalképek
Tartalom