Lapszemle, 1933. június

1933-06-28 [1398]

kerül, A kisehtente legújabb szerződéséről meg­állapítja Kánya külügyminiszter,hogy teljesen felesleges volt és semmiesetre sem járult hozzé az európai helyzet megnyugtatásához, sőt a fenr álló nehézségeket még jobban kiélezte. Európát két csoportra szakította* A szerződés egyébként elsősorban Németország,Olaszország és Magyaror­szág ellen irányul. Az Anschlussről szólva azt mondja,hogy külpolitikai jóslásokba nehéz bo­csátkozni, mindenesetre meg kell várni az oszt­rák választások eredményét. Befejezésül az o~ lasz-magyar barátságról beszélt és kijelentette hogy már parlamenti bemutatkozó beszédében ha­tározottan megmondta,hogy a magyar külpolitika \ alapja változatlanul a magyar-olasz barátság. Ez a politika nemcsak a kormány,hanem az egész magyar nép felfogásának is megfelel* Nagy tisz­telettel nézünk Kussoliníre, aki első volt azoi között, akik felemelték szavukat a békeszerző­dés igazságtalanságai ellen,. Meg van győződve, hogy a magyar-olasz együttműködés a legbizto­sabb záloga a két nemzet boldogulásának és Eu­rópa jövőjének.­Hat angol képviselő határozati javas­latot nyújtott be az angol alsóházban a triano­ni szerződés reviziőja érdekében, A javaslat felszólítja az angol kormányt,hogy vigye a re-

Next

/
Oldalképek
Tartalom