Lapszemle, 1933. január

1933-01-02 [1393]

Kortny_ k o rmány zónak a álplom áclai karjijévifog adása­kor tett nyilatkozatát, amelyben nyomatékosan hagsulyozta, hogy Magyarország szívesen működik közre mindannak megvalC sitás&ban, ami alkalmas arra, ho^y a világot sújtó bajo­kat enynitse és közreműködésének nem le sz más határa,mint saját biztonságinak jogos védelme,-a "Nem ze ti Figy elő", a " Bégg elü és az összes hétfőn reggel megjelenő lap rész­letesen kö2li. A diplomáciai fogadásról kiadott jelentés szerint_Ange­3,0 R ótta n unclus üdvözlj beszédében többek közt azt hangsu lyozta,hogy a most elmúlt esztendő nem szüntette meg azo­kat a nehézségeket, amelyek már az év kezdetén annyi go£­iot okoztak.sajnos, a gazdasági válság még jobban kiter­jedt és elmelyu.lt. Snnek a romboló világválságnak állandó­sulása már az er^u+csi világrendet is érinti és hiábavaló az a remény, hogy egy nemzet egyedül orvosságot találjon a bajokra. A nemzetek szolidaritása napról-napról szüksége­sebbé válik. 3 nehéz uton azok fogják legyőzni az akadá­lyokat, akik bőséges erkölcsi tartalék erőkkel rendelkez­nek. E tekintetben Magyarország múltja biztos alapja jö­vőjének. Megnyugtató, hogy az a férfiú, aki annyi tekin­téllyel kormányozza jelenleg az országot, teljes bizalom­mal feldúlhatott a magyar nemzethez, hivatkozva ezekre az erényekre. A kormányzó válaszában többek közt a következőket mondtawapről-napra bizonyosabb,hogy a rcár aggasztó mére-

Next

/
Oldalképek
Tartalom