Lapszemle, 1932. január

1932-01-02 [1381]

t Külpolitika. Károlyi Gyula gróf miniszterelnök újévi cikket irt a szé­kesfehérvári választó kerület egyik lapjában., A minis zterelnök válasz tóihoz intézett újévi cikkében összefoglalja a kormány hármas célki­tűzését és vázolja az uj esztendő törvényhozási feladatait és a jö. vő reményeit. Á kormány főfeladatának és gazdasági politikája leg­sarkalatosabb pontjának aa infláció elkerülését mondja s hangoztatja hogy semniféle áldozat nem lehet olyan nagy , amit ennek érdekeben hozunk, mint lenne az az áldozat és károsodás az ország egyetemére s minden egyes polgárára, mint amelyet az infláció jelent. A leghe­lyesebb és legegyenesebb eljárás az, ha a pengő védelmében 100 #-ig ragaszkodunk a deflációs pénzügyi polit lkához* A kormány legközelebbi munkaprogramját olyan járásiatok kidolgozására fordítja, amelyek a gazdasági helyzet orvoslására hivatottak- Az 1932.esztendő politi­kai feladatainak Borát a többszörös állások kérdésének törvényhozási rendezést, az ös széf érhet lenségi kérdés reviziója és a részvénytár­sasági reform fogják uegnyitni. A kormánynak kétségjcivül nagy nehéz­ségekkel kell megküzdenie, de a miniszterelnök felel 03 sége tudatában mondja, hogy vannak optimizmusra jogosító momentumok, vigasztalásul szolgálhat az a tény, hogy a gazdasági nehézségeket az egész világ érzi s hogy rövidlejáratú kölcsöneiket nemcsak ml, hanem nálunknál hatalmasabb országok sem tudják visszafizetni, Mindeme szempontoknál jelentősebb az a megfontolás, hogy a világkrizis kimólyülése előbb­utóbb el fog vezetni annak a belátásához, hogy mindsn bajnak az el­hibázott békeszerződésekben keresendő az oka*­Gratz Gusztár belgrádi útjáról a "Pesti Hírlap" január 1,-i száma belgrádi keltezésű hirt közöl, amely szerint ottani jól érte­^ » » j

Next

/
Oldalképek
Tartalom