Lapszemle, 1931. december

1931-12-01 [1380]

tárainak birtokába helyezik magukat, de tervrajzokat találtak olyan kereskedelmi és magánházakról is, ahol a mozgalom tervezőinek néze­te szerint pénzre lehetett voln a szerttenni • A rendészet i hatóságok értesülése szerint a mozgalomnak november 21-én kellett volna kitör nie, ekkor azonban elhalasztották, mert ugy vélték a mozgalom szer- J vezői, hogy nincs még minden kellően előkészítve* Közben azonban ne szét vették, hogy a hatóságok figyelik őket és ezért elhatározták, hogy a kísérletet november 28-án minden körülmények között végrehayt­ORSZÁGOS LEVÉLTÁR • J^* Kraekció A kormány a szükséges és ilyen esetekben szokásos óvintéz kedéseket már pénteken megtette s hozzálátott a mozgalom vezet őinek és részvevőinek letartóztatásához, márcsak azért is,mart egyrészt e­lejét kellett venni annak, hogy t ájékozatlan elemeket hazafias jel­szavak ürügye alatt bűncselekményekre csábításnak, másrészt,hogy min den rendzavarásra irányuló kísérlettel szemben kijózanítólag hasson az a gyors és erélyes elhatározás, amellyel a kormány megmutatta,hogy a jogrendet és biztonságot minden zavaró kisórlettel szemben megtud­ja védelmezni. Az eddigi kihallgatásokból is megállapítható, hogy a résztvevők mögött nem állottak tömegek és hogy nem tartoznak az or­szággyűlésben képviselt egyik politikai párthoz sem. A letartóztatot tak között egyformán találhatók olyanok, akiket 1920-ban a szélsőjobb­oldalhoz számítottak, s olyanok, akiket most a szélsőbaloldalhoz tar­tozóknak számítanak. A letartóztatottak száma 46, akik közül 7-et sza 1 badonbo csatot tak és valószínű, hogy a mai nap folyamán még további azabadonbocsátások tört énneki Eddig 10 egyént hallgattak kU A val­lomásokból megállapít ható, hogy a hat tagból álló vezérlő bizottságon kivűl mintegy 150-200 szeiuélyre becsülhető csoport állott a mozgalom j rezetői mögött, akik azonban nem ismerték a vezetők terveit . A vezér­bizottság azonban ugylátszik mini önre el volt szánva, mert egyes

Next

/
Oldalképek
Tartalom