Lapszemle, 1931. szeptember

1931-09-01 [1377]

a Pester lloyd közgazdasági rovatában irja ;) hogy a tárgyalásokat né­hány napra megszakították de rövid szünet után a jövő hőten folytat­ni fog iák és minden remény meg van arra, hogy kedvező megoldást ta­lálnak. Főbb kérdésekben már döntő megállapodásra jutottak, igy pld, a zsirsertés vámjára vonatkozóan. Még nehézségek állanak fenn és meg­oldást keresnek a magyar liszt-vámok és az őrlési arány tekintetében, A favámokat illetőleg ma az a helyzet, hogy a magyar financiális helyzet és erővédelem szükségessé tette a 100 kgr,-kénti 50 filléres favám bevezetését, A magyar román kereskedelmi szerződés azonban egy 75 f-os kontingenst állapitott meg 35 aranyfilléres vámtételek­jel és ugyanezt ajánlottuk Csehszlovákiának iö« Rámutat a cikk arra is hogy a'szerződésenkivüll állapot beállása óta Magvarország vám­tételeit egyáltalában nem változtatta, addig azonban Csehszlovákia a magyar kivitel mintegy 60 jí-dt érintő cikkekre nézve súlyos vám­emeléseket hajtott végre Ugyanekkor az összes ma reggeli lapok prágai jelentést kö­zölnek, amely szerint a cseh kereskedelmi delegáció visszaérkezett Lillafüredről Prágába és a Prager Ta ^ blat t,..jelentése szerint az utol­só pillanatban mindkét államra né%ve kedvező f o rdulat állott be Négy fontos pontra vonatkozólag tisztázták a helyzetet: Más kérdésekben még nincs megegyezés A magyar búzának és lisztnek ny újtandó vámpre­ferencia el vé t illetőleg e lsi multak a nehézségeké A preferenciáiis vám nagysága és a preferenciában részesülő importkvóta kérdését a további tanácskozások folyamán rendezik, A magyar devizare nd eleteV kérdésében a cseh .de.legáo.ió Javaslatot dolgozot t ki. amelyet a ma­gyar delegáció aoot terjeszt kormánya elé . • A magy ar-francia kereskedelmi szergő&ég. megálla podás airó 1 a Pester J.lcyi ős az Újság közgazdasági rovatában ujabb részleteket A

Next

/
Oldalképek
Tartalom