Lapszemle, 1931. augusztus

1931-08-06 [1376]

1951 augusztus 6-iki lapok ' Magvar lapszemle 1 ^^.^ 1931. augusztus 6 \ /iö\ Külpolitika ^^•~^j3ffkös Gyula honvédelmi miniszte rt az egyes külföldi újsá­gok különböző híresztelései arra bírták, hogy részletes nyilatkozat­ban számoljon le az egyre széles-, eb mederben terjedő külföldi rágal­makkal AZ E st augusztus 6-iki várhelyi Ferenc közli Göm­bös Gyula honvédelmi miniszter nyilatkozatát, aki a nagyarányú honvé­delmi megrendelésekről és a magyar honvédelmi kincstár külföldön is cirkáló bonjairól terjesztett rágalmakkal szemben épen ugy, mint Szé­chenyi Aladár gróf felsőházi támadásával szemben, amelyben szóvátette egyes balatoni üdülőházak megvásárlását és a Ganz Danubius gyárnál történt megrendeléseket, Gömbös Gyula honvédelmi miniszter kijelenti, hogy a magyar királyi honvédkincstar semmit sem vásárolt Balatonföld­váron, amint azt már a pénzű -.szter is kijelentette Ezzel szem­ben tény az, hogy a honvédjóléti alap ve: ege a tiszti jóléti in­tézmény kibővítését vette tervbe és a hoi *06elml miniszter engedélyez­te, hogy a tisztek saját gyűjto ^ >, Balatoniöldváron a már meg­lévő tiszti jóléti intézményt három villa vásárlásával klbővithessék. Ami pedlg a .Ganz Danublusnál t örtént vásárlásokat illeti, Gömbös Gyula honvédelmi miniszter kijelenti, hogy először maga a gyár vezetősége sürgette a minisztériumot hogy a gyár intenzivebb foglal­koztatása és a munkanélküliség leküzdése érdekében juttasson megrende­léseket a gyárnak, amit azonban a minisztérium nem tudott honorálni, a Ganz Danubiusnak 19ü9-ben egy átalakítási munkáért volt nagyobb kö­vetelése Ezt a követelést 100 százalékig kiegyenlítette a miniszté­rium 1951-ben gépalkatrészeket rendelt a Ganz Danubiusnál és a gép­alkatrészek szállítása a napokbaj volt esedékes A mintaszállitmány elfogadása után történik csak a hátralévő szállítmány effeki,uálásp.

Next

/
Oldalképek
Tartalom