Lapszemle, 1931. június

1931-06-01 [1374]

számában nyilatkozik egyrészt magyarorsság tapasztalatairól máaTÓast megállapítja hogy nézete szar nt a magyar búza exportját esek preíe­rtnoiála s Tárnokkal lehetne nagyobbmér.tüv* teru- Többek közt aat mond­ja hogy a vámunjó csak a messze jövő kérdése s ma már annyira bele­szőtték ebbe a problémába a politikát hogy gazdaság szempontból erről a kérdésről nagyon nehéz beszélni Bzt a kérdést valószínűen hátaim törekvések valamint az egyes államok presztízskérdés* fogja megoláa* ftf Bármint alakuljanak a viszonyok mondja Ste • ger a .Kémet Bitodalóm* nak búzaimportra szüksége va« a e oélbóJ Magyarországnak arra keli tö­rekednie hogy termésfeleslegét Németországba vihess--a * fftfff f fajiam Aaft Vatikán szembekerülés szembat óta. mmd élénkebben kezdj foglalkoztatni a sajtót Most mór a ,fl fmzeffiság is regisztrálja, hogy ell enóri zhet.tl en h 4 rek érkeznek a romai Actio Gat­tolica ellem tüntetésekre.* tegrészletesebben azonban a iPj fatl , . El rlap római tudósítója foglalkozik az üggyé.. Eszerint szombat :<< az állam és a Vatikán között, helyzet rendkívül elmérgesedett A kormány felhatal­mázta a prefektusokat' hogy a rendőri törvény 3 cikkének alkalm9$4sa­vai a katholikus akcióval összeköttetésben álló testületeket és társa­ságokat teljesen vagy átmenetileg zárják b« A Pápa ezsk miatt az i-n* tézkedések miatt el határost a hogy a Szent Antai centé nná num-ünn ep sé« gekre nem küld Padovába bíborost és egy később, róma. jei entés szeri . a délutáni órákban a pá«a jegyzéket intézett az oias* kormányhoz a­melyben a lateráni szerződésre és az Olaszországgá; ketótt konkordátum­ra hivatkozva magyarázatot kért a prefektusoknak azokról az intézkedé­seiről . { amelyek a katholikus akciók ellen történtek A chaauerai talrflkcart előkészületeivel kapcsolatban a„P# yt . Párisi tudósítója azt jelent; hogy a Quotidien mávj-s hangoztat­ja,, hogy semmiféle nyugtalanságra nincsen ok mert a francia toméW ^Iküi semmifél. határozatot nem lehet hezh. a jóvátételi

Next

/
Oldalképek
Tartalom