Lapszemle, 1931. február

1931-02-03 [1371]

lentőségéről ?ig V/Q.lff Karoly az uj magyar -osztrák köö&edésben a régi 6?>©s politiic:; igazolását és feltámadását látja és azt fejt eget i,liogy a magyar .•osztrák egymás raut alt ság tanulságait mindkét részről le/on­hatnák, mert a volt Monarchia hivei is ráeszmélhetnének, hogy a régx Osztrákííagyar Monarchia életében is a cseh gyűlölködő ozoHen mérgez­te meg a magyar osztrák barátság őszinteségét Is ez a cseh szellem dolgozik na ic Becsben ellenünk, holott az osztrák és magyar gazdasági adottság éppen ugy biztositéka volna Középeurópa gazdasági railjének, mint ahogy a Monarchia az volt A magyar külpolitikának vitán felül va­ló érdeme, ha sikerülne áttörni a kisentente gazdasági frontját s a francia külpolitikának, ha nem akarja az Anschlusst előmozdítani és e"~ zel növelni Németország erejét;, fel kell világosítania a kisentente-ál" lamokat, hogy a magyar>osátrak gazdasági közeledés egész Középeurópa gazdasági újjászületésének érdekében áll Ausztria és Magyarország gaz­dasági egymásrautaltsága megdönthetetlen igazságként kél ki a Monarch* , romjai alól — Ezzel szemben a "Magyarság" vezércikkében MÜotay István nem s> m r A *n o» »J m • i *> m <m m m m m •» •» *- •* «• lyen optimista a magyar-osztrák közeledés eredményeit illetőleg, Miio tay úgy látja, hogy tévednek azok, akik hisznek abban, hogy a megcson­kított kis Ausztria a csonka Magyarországgal keres közösséget, akár = csak gazdasági teklotetben is. Milotay ugy látja, hogy a mai Ausztria nem akar többé önálló állam és önálló nemzet lenni, vagyis nem kér az önállóságnak abból az állapotásol. amelybe a saint-germaini szerződés taszitotta. Idézve Aicide Ebray francia publicista fejtegetését oda konkludál, hogy Ausztria mindenképpen a német Anschlts sra törekszik és az osztrák*német egyesülési törekvések belejátszanak a magyar-osztrák közeledés uj politikájába is* iíyilváivalóank mondja, hogy mi nem tudunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom