Lapszemle, 1930. október

1930-10-01 [1367]

A Masaryk-féle legújabb reriziós nyilatkozattal kapcsolatban a "8 Órai Ujság" a "Népszavaitegnapi vezércikkére válaszolva, amelyben a a zocri áldemokraták orgánuma azt mondta , hogy a magyar kormány logika válasza csak az lehet, hogy leül a tárgyaló asztalhoz, - azt mondja, a hogy a szociáldemokraták lapja nem vesz tudomást arról, hogy Masaryk nyilatkozatát korrigáló csehszlovák hivatalos nyilatkozat nyomban el­zárta még a lehetőségét is a közvetlen tárgyalásoknak Hiszen lényegé­ben uj békekonferencia összehirésát követeli akkor, mikor egy hat átve­ri ziő keresztülvitelét a KIS. es a nagyentente«hat almák beleegyezésé­től teszi függőre.. Ami azonban még Inkább megdöbbentő, mondja a *8 Ó­rai Ujság* , az, hogy a N Népszara M tárgyalásra szólítja a kormányt ak kor, amikor a Masaryk-nyiletkozatot helyreigazító hiratalos csehszlo­vák ellennyllatkozat kimondja, hogy határrerizió osak ugy volna lehet­séges, ha magyar területeket engednének át oserébe a oseh részről aten gedendő magyar területekért A magyar szociáldemokrata párt egyes tag­jai jő összeköttetésekkel rendelkeznek csehszlovák hiratalos körökkel • iear hetik azt a történelmi tényt. hogy 1921-ben a csehek még Salgó­tarjánt és Miskolcot is Csehszioráklához akarták csatoltatni, osak ké­sőbb vették észre,, hogy milyen hibás útra lépnek saját elrelkkel hom­lokegyenest szembekerülve ujabb területi követelésekkel lépnek fel Ma­gyarországgal szemben. Joggal varja tehát a magyar közvélemény, mondja a "8 Órai Ujság", hogy a azooiáldemokrata*, akijcet a prágai partJcon­gresszuson cseh elvtársaik éppen most ünnepeltek, eme jó cseh összeköt­tetéseiket arra használják fel, hogy felderítik a magyar közréleaéxy előtt, hogy tulajdonképpen akar-e tárgyalni a csehszlorák kormány éa ha igen, milyen alapon volna hajlandó a magyar bat árrevízióra.. Igy ál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom