Lapszemle, 1930. június

1930-06-02 [1363]

A Briand-féle európai államszövetség terve mind élénkebben foglalkoztat ja a magyar lapokat - A "Pestor Lloyd" vasárnapi számában Gratz Gusztáv és dr s Wilhelm Marx volt ném? tbiro dalmi kancellár igen figyelemreméltó cikkben méltatja a Briand-féle emlékirat esélyeit. Ér­dekes, hogy Marx is arra a konklúzióra jut f hogy amennyiben a lengyel korridor és általában a keleti határok végleges rögzítését jelentené a Briaicl-féle terr, ahhoz Németország hozzá nem járulhatna és ez máris a terv meghiúsulását jelentené.. Másrészről azonban nyomatékosan hangsú­lyozza, hogy Németország nagyon sokszor bizonyságát szolgáltatta már békeakaratának és a világbéke állandósítása osak az igazságosság szel­lemében történhet. Magyar részről Gratz Gusztáv oikkén kivül a "Pesti Hirlap" vezetőhelyén UrmánezyNándor foglalkozik a Briand-féle emlék­irattal és arra teszi a hangsúlyt t hogy Briand összetéveszti az euró­pai érdeket a francia és a kisentente-érdekkel. Briand memoranduma még a lehetőségét is kizárja annak, hogy a párisi békékhez hozzányúljanak már pedig, amig a rajtunk elkövetett igazságtalanságot jóvá nem teszik nem lehet szó békés európai unióról*« A «P e ster Lloyd" esti lapja és az összes vasárnap reggeli la­pok ismertetik a "Daily Telegraph" diplomáciai levelezőjének cikkét. amely a Briand féle terv esélyeit mérlegelve többek közt azt mondja, hopy loucheur kétségkívül azért utazta be a kisentente-államok főváro­sait, hogy fokozza az érdeklődést a javaslat iránt. A kisentent e-álla­mok fenntartás nélkül csatlakozni fognak a tervhez* Belgium szeretné az angol álláspontot megvárni* Anglia viszont csak néhány hét múlva foglalkozhat komolyan a kérdéssel, araikor már a dominiumok álláspont­ját ismerni fogja. Az északi semleges államok is megvárják az angol ál

Next

/
Oldalképek
Tartalom