Lapszemle, 1929. március

1929-03-06 [1348]

meg tudna oldani. Mert van-e az amerikai magyarságnak egyáltalán gaz­dasági kérdése és lehet-e ott a sajtóról beszélni? A M.Hirlap nem lát­ja, hogy miért kellett ahhoz hogy ilyen kérdéseket megtárgyaljanak i> legfontosabb magyar ügyet, a mviziós mozgalmat csaléteknek megten­ni. Attól tart, hogy &z egész baffalói akarás, a revízió kérdését elseptéssel fenyegeti. Apponyi Albretnek a revizió mellett mondott nyilatkozatát szó­szerint ismerteti Kun Andor az Am t Népszavában /22/, abban a meggy ő­ződésben, hogy az az am.magyarság tetszésével fog találkozni. A Budapesti Magyar Hírlapnak leleplezését azokról a bulkezes tervekről és baklövésekről, melyeket néhai Karolj' király Polczer­Hoditz befolyása alatt elkövetett, Kun Andor ismerteti az Am„Népszavá­ban /16/, Az Am.Népszava elleni hajszához tartozik még Himlérnek egy ter­jedelmes nyilt levele, amelyben dr. Búnóczy László székesfővárosi bi­zottsági tagtól számonkéri, mi történt voltakópen azzal a lO.OOü pen­gővel, melyet a new-yorki Kossuth-szobor leleplezése idején Budapest főváros küldöttsége ajándékozott az Am.Népszavának? Himler ugyanis sehogy sem tudja ezt az ajándékot összeegyeztetni a Népszavának nemrégiben publikált ünnepélj'es ^kiaráeiéJávai, hogy soha, semmiféle . cimen és senkitől sem kapott pénzt Magyarországról. Himler szeretné tudni, hogy ki téved akkor: a főváros-e vagy a Népszava? Levele fo­lyamán tiltakozik az ellen, hogy Budapest költségén vagyis az adófi­zetők pénzén öntessék újra a repedező Kossuth-szobor. Kz szerinte vé­rig megalázná az am.aagyarságot. Végül pedig tudni szeretné, hogy mi­féle gyöngéd szálak Kötik a szocialista Büchler város atyaurat az am. ébredők csoportjóhoz, hogy hozzájárul a Kossuth-szobor ilyetén rend'oe­hozásához? Minthogy ezek a kérdések közelről érintik az am.mag) arságot Himler kéri azoknak tisztázását. ? ~ .._áV * / ' r „1 •: .

Next

/
Oldalképek
Tartalom