Lapszemle, 1928. október

1928-10-01 [1343]

A Népszövetség IX.-ik közgyűlésének mérlegével foglalkozik ma a"Budapesti Hirlap"-ban Ottlik György* a "Pester Lloyd"-bai Wü­liam M ar tin és a "Nemzeti Ujs4g"-ban Lippay Imre.­A "Budapesti Hiiiap" szerint nehéz eldönteni, hogy az ese­ménytelennek igárkező közgyűlés valóban olyan jelentéktelen volt-e mintamilyennek igéik ez ett. lényegében a közgyűlés legj el entősebb eseménye a Rajna-vidék kiüritésérs vonatkozó tárgyalások voltak s ame­lyek voltaképpen a közgyűlésen kivűl játszódtak le, de meg lehet ál ­lapitani* mondja Ottlik Gyöigy* hogy a IX.-ik közgyűlésnek az a kü­lönösebb jelentősége, hogy valahogyan jűBzintébb haig jött a tála­lásokba és itt-ott komoly parlamenti debattóra emlékeztető,, közvet­len diszkusszió indult meg, A közgyűlés előtt pedig az az érzésünk lehetett, hogy a gyermekkorát élő Népszövetség alerotikussá kezd vál­ni. A IX. -ik közgyűlés^ bár nagy erectaényt nem produkált^ néhány em­ber férfias bátorsága és őszinte szavai következtében rácáfolt a fent emiitett benyomásra* mert azt mutatta, hogy lehet önálló hangot vármi ettől a területtől s hogy esetleg mégis képes Lesz saját szsnélyisé­vét képviselnie s hogy a nemzetközi életben a Népszövetség olyan sú­lyú intéaaánnyé kezd válni s melynek meg van az egyéni hangja és jelen t$sége s . amelyre hallgatni kell s amelyhez anemzelközi élet minden meg nyilvánulása alflbb vagy utóbb vissza kell hegy térjen* ha nem onnan indult is volna ki^ Vagyis az t mondhatjuk a pénzügyi élet modern ki­fejezéseivel* hogy a Nónszövétség kezd no aaalizálódni és stabilizálód­ni. Ezután a "Budapesti HirLap" cikkirója részletesen összefoglalj a a magár sajtóban már rásaletesen ismertetett genfi erednényéket s és ar­ra a következtetésre jut 2 hogy a Népszövetség ónil ló élete saját sse-

Next

/
Oldalképek
Tartalom