Lapszemle, 1928. április

1928-04-02 [1337]

A békersvizio és a Mus sol i ni -int ervj u viaszhangja foglalkozta ja legélénkebben a magyar lapokat. ^ "Reggel" mai száma ismerteti a •Corriere d» Itália" cikkét, amely azt hangsúlyozza, hogy Mussolininak a fracia sajtéban nagy lámával fogadott intarvjujábai csuk azt álla­pította meg, hogy Magra lországgal igazságtalanság történt, amit el kell iminálni. Ha egyik-másik nemzet, vagy hatalmi csoport önzésébaa ezt be nem látja, akkor előállhat az a helyzet, hogy a szerződések elhibá­zott részlete előbb-utóbb vessedelanbe hozhatja * egész béksmüvet. Mus­solini nyilatkozata tehát éppen az igazi béke megteremtését szolgálja. Sangioigi azt hangsúlyozza, hogy amikor a francia sajté megint a szer • ződések megváltozhatatlanságának elvét állit ja szembe Mus se li ni nyi­latkozatával, elfelejti, hogy a trianoni szerződés nem azonos a ver­saillesi és a síintrgermaini szerződéssel. Nem áll az, hogy a szerző­dés qgyik vagy másik részletének megváltoztatása általános reviziót vonna maga után, ha igy volna sohasem jött volna létre, sen Locamo, sem a Dawes-tervezet. Különbséget kell tenni a németek és a magyarok emberileg jogos kivánságai körött. Móltányos megoldást kell keresni, a­mi lehetővé tenné a. zárt tömegekben élő magyar népesség visszacsato­lását. A jelenlegi magyar határok sem néprajzi, sen kereskedelmi szem­pontból nem kielégi tők s nem számoltak e hatáiok megalkotásénál az or­szággazdasági szükségleteivel. Mussolini világosan megnondta, hogy az európai békének nem érdeke, hogy Magyarországot továbbra is elnyomják. Garvinnakalondoni *Ob»erver"szeikesz tőjének Kiss Ferenc szálá­ra adott intervjuját, amelyben a magyar bókereviziót illetőleg polémi­ába bocsátkozik Rothermere korddal az "Az Est" április l.-i száöa köz­li. Garwin mindenekelőtt megáll api tjs a Kiss Ferencnek adott nyilatkozata

Next

/
Oldalképek
Tartalom