Lapszemle, 1927. november

1927-11-02 [1332]

Benes ujabb nyilatkozata a magyar kérdésről.- Az összes no­vember 1-i lapok közlikba"cseh távirati iroda jelentését, amely sze­rint a cseh lógionáriueok hatodik kongresszusán Benes a hozzá intézett kérdésekre a ^thermere-akcióról is beszélt és többek között a követ­kezőket mondta: Különösen a szlovákiai légionárius testvérek előtt szeretnék arra utalni, hogy nyugodtak lehetnek. Ily akciók megismét­lődhetnek és el kell rájuk készülni* Azzal is számolnunk kslli bogy a nemzetközi politikai konstelláció megváltozik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a mi külügyi politikánk is megváltozik, A külügyi politiká­ban mindenesetre a legcélszerűbb megőrizni a nyugalmat ás a hidegvért mert nyugalom és hidegvér jelentős erőt képvisel, A mostani akció és a jövő hasonló akciói mindig meg fognak hiúsulni felkászültségüfckön, mát­kánkon ós szilárdságunkon. - Benes nyilatkozatát a "Budapesti Hirlap",a "±ester Lloyd" és az ^jság" kommentár nélkül közlik.­Nem valorizáljuk á háború előtti korona járadékokat.- A "Pesté r Lloyd", a~"Nemzeti Újság 1 '7 "rtstilffapló", "az "Újság" köz lik "a hivatala párisi jelentést,amely szerint eredőénytelenüí vógzőtött a háború előt­ti magyar ós osstrák államadósságok rendezésére vonatkozó párisi tár­gyalás. Már hétfői szemlénkben ismertettük a Korányi Frigyes bari pá­risi követ által a párisi tárgyaláson kifejtett magyar álláspontéi, a november 1-i lapok rámutatnak, hogy a korona járadékok valorizálásáig ügyében a most megtartott plenáris értekezleten igen szenvedélyesen tá­madták az adós államokat, főként a német és holland kötvénybirtokosok mig az nngol delegátus az angol piac bezárásánek lehetőségét emiitett* A támadásokra Korányi Frigyes báró válaszolt ás kifejtette, hogy a bé­keszerződés eldöntötte, hogy a papirkoronatartozások papirkorónákban fizetendők. A jóvátételi bizottság pedig 1922-ben határozatban kimond­ta, hogy nem kivánja az engedményét és az utódállamok által megáll api­tott fizetési módozatokat megvált oltatni. A kórdós tehát le van zárva,

Next

/
Oldalképek
Tartalom