Lapszemle, 1927. szeptember

1927-09-13 [1330]

ződós megváltoztatása C3ak a Szovjetunió leverésének jutalma lehet ós a brit kormány a özovjetek elleni háború győzelmétől teszi függővé Trianon megváltoztatását. Ezzel szemben a forradalmi munkásság a Szór jetunio győzelmében látja a magyar dolgozó tömegek teljes önrendelke­zési jogának megvalósulását, ­Ugyané lap /23/ a Perth Amboy-i magyarságnak a Rothormere­akció mellett rendezett nópgyülósót /amelyrőlaz "A^ANépszava" már beszámolt/ a maga tendenciózus beállitásában adja elő,­A polgári lapok közül az "A.M.Nópszava"^i Rothermere-akció* nak a francia külügywiniszteriurnra való hatását regisztrálja és is­merteti a vitát, melyet Seydoux folytatott a "Daily Mail"-vei a ha­/26/ tárkiigazitási kérdésben. Ugyané lap/a torringtoni /Connecticut/ abauj megyei, valamint a passünci magyaroknak Lord Rothermerehez intézett, üdvözlő táviratának szövegét közli. ­Az " A. M. Népszava" ós a Rákóczi-egylet közötti kontroverziát /a Lord Rothermerenek küldendő hódoló távirat megtagadása miatt/ az "Uj Előre" egyre jobban kiélezi ós "Rákóczi vagy Lenin* vagy Berkó?" cim alatt vógnélküli cikksorozatban /ZZ»23,24,25/ igyekszik kimutat** ni, hogy Berkó a Rákóczi-3gyletet a hazaf iság nevében a maga érdekkö^ be szeretné bevonni. Himmler Márton hetilapja /20/ érdeklődéssel fi­gyeli az egész harcot és inkább a Rákóczi-egyletnek ad igazat abban, hogy megtagadta a távirat elküldését, mert Rothermere Lord akciója nem a magyar fajnak kivan szolgálatot tenni, hanem Anglia világpoliti kajának és ezért nem jár érte köszönet a magyar fajtól. Bármi legyen azonban a harcoló felek álláspontja, Himmler szerencsétlenségnek tai* taná, ha az. felzavarná az egyl9t belbékéjét és nagy hibának tarja', a "Népszava" részéről» hogy azt megkisórli. ­A hamis esküvel vádolt Büchler Sámuel bünpörónek tárgyalása: ról az "Am.M.Nópszava" /26-30.31/, a "Saabadság" /29/ számol be rósz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom