Lapszemle, 1927. szeptember

1927-09-07 [1330]

fesszornak az olcsó politika ós demagógia mocsarába tévedni. ­Az "A.M.ílépszava" /19/ különösen azt .veszi Jászitól rossz néven, hogy Williamstownban Kossuth Lajosra mert hivatkozni, mintha bármi hasonlatosság volna az emigráns Kossuth és a magukat emigránsok­nak nevező szökevény károlyisták között. Szembeszáll Jászinak azzal az állításával, hogy Masaryk hajlandó lett volna terület engedményeket ten­ni Magyarországnak, holott az igazság az, hogy Benesék minden határki­igazitás elől mereven elzárkóztak. Jászi Oszkár politikai galádsága éppen abban rejlik, hogy a kérdésnek ilyen beállítására vetemedik ós éppen az Institute of Politics hallgatói előtt állit ja igy be* akik a helyzetet éppen ugy nem ismerik, mint nem ismerte a bókecsinálok egy­rósze Hogy Masaryk éppen a hazája megrontásán tervszerűen dolgozó Jászi Oszkárral folytatott volna tárgyalásokat területvisszaadás ügyében^ csak vaskos és nagyképű füllentés, amely megerősíti azt a feltevést, hogy Jászi a cseh propaganda szolgálatában áll. ­A williamstowii magyar vitából az "Uj Előre" /18/ csak a Jászi-féle állításokat idézi, Pelényi válaszáról csak annyit mond, hogy az kitérő volt.­Büchler Sámuel a magyaréi!enea agitációiról ismert volt rabbi­nak hamis eskü miatt történt vád alá helyezése alkalmából az "A.M.lTóp­szava"-ban /8/ Almássy-Balogh Dezső hosszas cikk kertében rántja le a leplet Büchler viselt dolgairól és elmondja., hogy az amerikai hatósá*;' go'k, amelyekhez Büchler mindenféle trükkökkel tudott közelférkőzni, végre gyanúsnak találván viselkedését figyelni kezdték azzal az ered­ménnyel, hogy egy szép napon váratlanul a biróság elé citálták és ha­mis eskütétel miatt vád alá helyezték. Az "4.M.Népszava" kiemeli,hogy a hazafias arasrikai magyarság is ráunta rabbi sok piszkolódására ós egy mozgalom indult meg az egyházak és egyletek kebelében* hogy a ma­gyarság nevében járjanak el amith new-yorki kormányzónál, hogy Büch-

Next

/
Oldalképek
Tartalom