Lapszemle, 1927. szeptember

1927-09-28 [1330]

Magyarország, A szatmármegyei zsidóság állásfoglalása Büchl9r Sámuel magya* gyalázkodása ellen. Az "A.M.Nópszava" /L7/a szatraárraegyei zsidóság egy deklarációját publikálja, amelyet küldöttségileg adott át Péchy László főispánnak és amelyben mély felháborodással tiltakozik öüchler­n9k a Main e-i egyetem elnökéhez intézett, a magyar nemzetet és a magyar zászlót gyalázó levele ellen, hazug rágalmaknak ós alaptalan vádaknak minősitve az emiitett iratban foglalt összes állitásokat. A numerus clat. mm M W «V «B m» •*** mmm m*m tMM — — M M •— — —* * susra nézve a szatmármegyei zsidók hazafiságuk önérzetes tudatából viz. szautasitanak minden külföldi beavatkozást ós kijelentik, hogy a magyar trikolór a számukra Örökké szent és sérthetetlen. Az •A,.M.Nópszava" i­dózi Büchlsr szóbanfoigó levelének egyes qualifikálhatatlan kitételeit Megemliti, hogy a megszállott területek izraelita lakossága tiltako­zását Büchler levele ellen, valamint a gyűjtési megbizatás visszavoná­sát, rövidesen el fogja juttatni az amerikai budapesti követség utján az amerikai angol nyelvű sajténak is. Az amerikai magyar egyházak ás egyletek tiltakozó levelét, melyet eddig llu egyház ós egylet irt alá, amerikai vezóremberek vezetésével egy küldöttség fogja legközelebb át­adni amith new-yorki kormányzónak* ­A Rothermere-akció amerikai visszhangja.-"Justice for Hungary" cinmel a "Cleveland Topica* nevü ismert és tekintélyes társadalmi fo­lyóiratban Lewis, a folyóirat szerkesztője a Hothermere-mozgalom hatá­sa alatt cikket ir MagyaroBzág igazsága mellett. A "Szabadság" /15/ve­zércikkben foglalkozva a cikkel megjegyzi, hogy ez a mozgalom főként az angol nyelvű közvélemény sorában 9gyre nagyobb és komolyabb érdeklő­dést kezd kiváltani Magyarország iránt, Lewis temperamentumos cikké­nek főVarakterisztikuma a "Szabadság" szerint az, hogy azt egy olyan ember irta, aki behatóan foglalkozott a magyar üggyel, és egy olyan

Next

/
Oldalképek
Tartalom