Lapszemle, 1927. augusztus

1927-08-01 [1329]

K ti 1 P o I i t i k a. Az angol parlament; 'Hungárián Commité•-jenek jelentőségét aj vi­lágításba helyest. aPester Xloyd ésaBudapesti Hírlap vasárnapi vezércikkében Nagy iimil volt Igazságügy minisz­ter. Figyelmezteti ezekben a cikkekben a magyar közvéleménythogy az angol p-srlament magyar bizottságának megalakulása nincsen semmiféle öaaefüggésben a Rothermere lord saj tóalcci ójával* üz a Sir Róbert &©­wer által kezdeményezett parlamenti alakulat teljesen önálló és az angol különleges parlaüienti élet talajában gyökerezik., APester Lloydban Nagy 3mil volt igazságügyi miniszter részletesen tá­jékoztatja a magyar közvélemányt.. hogy az angol sajtónak ós a. sajté hatása alatt kialakult közvéleménynek csak közvetett befolyása lehet az angol parlamenti életre s ctz angol parlament magyar bizottságának az ad különös jelentőséget,, hogy ez függetlenül a Rothermea lord saj­tóakciójától sir Róbert G-ower egyéni privát akciója ? amelynek az a magyarázata,,hogy Sir G-owernek tudomására jutottak azok a súlyos sé­relmek;,, amelyeket az utódállamokban a magyar birtokosokkal szemben elkövettek,, s ugy látja,, hogy még a trianoni szerződésnek is csak a­zokat a részeit hajtották végre,, amelyek a magyarokra hátrányosakba megszegik azokat;, amelyek a kisebbségek védelmére a magyarokra elő­nyösek lennének* Sir Gower még nem tudja $ hogy mindez igaz-e j,de ala­posnak látszik a feltevés ? hogy súlyos igazságtalanságok fennforognak* Seknek a megvizsgálásába alakította meg az angol parlamenti gyakorlat szerint a Hungárián Gommitój, amely nem hivatalos bizottság., hanem egy Priváté Commité. Ha ez a bizottság m-gvizsgálta a tényeket és azokat sérelmeseknek találta* az összeállított anyag alátámasztásával megin­dítja a pe rlamenti akciót és házhatározatot provokálhat a Magyarország gal szemben elkövetett igazságtalanságok orvoslására, Aláhuzottan hang súlyozza Nagy xsímil^hogy mindez nem a magyarok érdekében történik. A z angol parlament •tagjai ugyanis csakis Nagybrittania érdekeit szol­ORSZÁGQS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom