Lapok Pápa Történetéből, 2008

2008 / 1. szám - Markovits Kálmán: Brigádok és naplóik

LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL 1. SZÁM PANNICULUS SER.C. NO. 250. 2008. Markovits Kálmán Brigádok és naplóik A cím elolvasása után felvetődik az ol­vasóban, mit is értek azon, brigád. Hisz a fogalom meghatározására több mód is léte­zik. Az egyik szerint meghatározott fegy­vernemből álló katonai egység. Esetleg dolgozók munkacsoportja. Vagy „Ma­gyarországon az állami gazdaságok, gép­állomások és termelőszövetkezetek munka- szervezeti egysége, amely meghatározott termelési feladatokat lát el. ” És a többi.1 A cikk folyamán mi az utóbbi meghatá­rozást vesszük alapul, s próbáljuk meg egy kicsit körüljárni a kérdést. Ebben a múlt időszakra (kommunizmus időszaka) fo­gunk hagyatkozni és ennek bizonyítékait fogjuk elővenni. E bizonyítékok lennének a brigádnaplók, melyeket nem is olyan régen a pápai Jókai Mór Könyvtár helytör­téneti részében rendeztem el. Ezek nevük­höz méltán „a brigádok által vezetett, többnyire díszes, kemény kötésű könyvecs­ke, amelyben a brigád naplószerűen rögzí­tette mindazon eseményeket, amely végre­hajtását a szocialista brigádmozgalomban vállalták. ”2 Először gondoljuk végig: hogyan ala­kulhattak ki az egyes brigádok? Természe­tesen szovjet mintára vezették be hazánk­ban is, s a szocialista munkaversenyből nőtte ki magát. Jelmondata volt: „Szocia­lista módon dolgozni, tanulni és élni!”. Egy korabeli könyv szerint e mozgalom nem az egyes személyek versenye, hanem kollektív megmérettetés, melynek nagy a társadalomformáló szerepe is. A brigádok a termelőszövetkezetekben csak később alakulhattak ki, s még gyermekcipőben jártak akkor, amikor a gyárakban már szin­te kiforrt formáját találhatjuk meg.4 A kommunizmus által ún. ellenforrada­lom után egyre inkább kibontakozott a szocialista munkaverseny. Végül 1958-ban a Szovjetunióban megalakultak az első munkásbrigádok, melyet hamarosan a szovjet tömbhöz kényszerített Magyaror­szágon is létrehoztak. Nálunk csírái a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt VII. Kong­resszusán5 jelentek meg.6 Célkitűzésük volt a szocializmus teljes felépítése. Ennek érdekében fokozott helytállást, jobb minőségű munkát, na­gyobb szakmai hozzáértést, magasabb mű­veltségi színvonalat követeltek meg. Ehhez a társadalom minden tagjának részt kell vállalnia a közösség ügyeinek intézésé­ben.7 Természetesen az egyes brigádok nevet is választottak maguknak. Ezekben szinte teljesen a kommunista párt befolyása jele­nik meg. Néhány példát kiemelnék: Marx Károly8, Kun Béla , Kállai Éva10 stb. Ilyen brigádok működtek pl. a Pápai Húsipari 651

Next

/
Oldalképek
Tartalom