Lapok Pápa Történetéből, 2007

2007 / 1. szám - Katona Tamás: Dr. Katona István élete és pályája - ahogy a fia látta

LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL 1. SZÁM PANNICULUS SER.C. NO. 234. 2007. Katona Tamás Dr. Katona István élete és pályája - ahogy a fia látta Az idő múlása és az évfordulók né­ha szokatlan dolgokat produkálnak. így történt most ez a mi családunk, illetve édesapám esetében is. Az ’56-os forra­dalom 50. évfordulója kellett ahhoz, hogy ez az írás megszü­lessék, ugyanis ebből az alkalomból kaptam felké­rést édesapám életrajzá­nak megírására. Többnyi­re az emlékeimre hagyat­kozom, de vannak doku­mentumok is, amelyeket fel tudok használni. Az egyik ilyen forrás édes­apám rendőrségi kihall­gatási jegyzőkönyvei és bírósági tárgyalási iratai, másrészt Mészáros Gyu­la: Az 1956-os forrada­lom eseményei Pápán és környékén című könyve. Ezeken kívül fennmaradt édesapámnak néhány, a családjához írt levele is. Édesapám 1906. július 16-án Dobán (Veszprém megye), egy, a Somló hegy tövében lévő kis faluban, módosnak mondható földműves családban szüle­tett. Földjük, erdőjük és szőlőjük is volt, így aztán már gyermekkorában meg­ismerhette a keményen dolgozó parasztembe­rek világát, illetve a páratlan szépségű du­nántúli tájat és a termé­szetet. Elemi iskoláit Dobán végezte édes­apám. Jó eszű gyerek lévén, az iskola tanítója fontosnak tartotta a nagyszüleimet meg­győzni arról, hogy ta­níttassák tovább a fiu­kat. így is történt, be­íratták a pápai Bencés Gimnáziumba, ahol 1926-ban érettségi­zett. Ezt követően édesapám Budapes­ten, a jogi egyetemen 1931-ben dokto­609

Next

/
Oldalképek
Tartalom