Lapok Pápa Történetéből, 2006

2006 / 1. szám - Dr. Mail József - ifjú Hermann István: Emlékezés Szentilonay József püspökre, a róla elnevezett ápolda alapításának 250. évfordulóján

LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL 1. SZÁM PANNICULUS SER.C. NO. 216. 2006. Dr. Mail József — ifjú Hermann István Emlékezés Szentilonay József püspökre, a róla elnevezett ápolda alapításának 250. évfordulóján Pápa azon városok közé tartozik, me­lyek bővelkednek történelmi személyisé­gekben. A város utcáit járva sok emléktáb­la jelzi az emléküket, mert ércnél is mara­dandóbbat alkottak. Közöttük sok egyházi személyiség is van, akik vagy itt születtek, vagy itt éltek és alkottak az egyházért, a városért. A katolikus főpapok közül kettő „nagynak”, Eszterházy Károlynak és Acsá- di Ádámnak már van emlékhelye, a har­madiknak, Szentilonay Józsefnek most állít emléket a hálás utókor. Ő 1693-ban Pápán született, nemesi származású szülőktől. Pápa ekkor még az esztergomi érsekséghez tartozott és való­színűleg ezért Szentilonay Esztergomban szerzett bölcsész diplomát, ugyanitt szen­telték pappá 1722. szeptember 19-én. Az esztergomi egyházmegye területén teljesí­tett papi szolgálatot (Felső-Ludányban, Nagyszombatban plébános). Papi előmene­tele látványosan és gyorsan történik. Elő­ször a kanonoki stallumokban léptetik elő, majd prépostságokat és apátságot kap. Arbei felszentelt püspök lesz, és mint ilyen, több éven keresztül volt érseki és káptalani helynök. Mondhatjuk, hogy az esztergomi érsek után a második ember volt. Nagyszombatban halt meg 1769. ápri­lis 30-án. Bőkezű főpap volt szülővárosa felé a pápaiak testi és lelki javára. A nagy­templom ekkor még nem állt. Kortársa, Eszterházy Károly 1771-ben határozta el a nagytemplom építését. Szentilonay püspök a régi háromhajós bazilika főoltárának szerzett lelki kiváltságokat Rómában: min­den fájdalmas pénteken teljes, a böjt többi péntekjein pedig részleges búcsút nyerhe­tett az, aki ott meggyónt és megáldozott. A hasonló nevű szegényházzal együtt Szentilonay József kápolnát is építetett. 1756. május 19-én tette le az alapkövét azon ház helyén, ahol született. Kiss István erről ezt írja. „1757. no­vember 3-án a kápolna egy tomyocskával elkészült s Galgóczi Ferenc plébános áldot­ta meg, a szeplőtelen Szűz Mária tiszteleté­re benedikálta .... Igen csinos és tágas ká­polna, az alapító bőkezűen gondoskodott felszereléséről. Itt látható ma is az alapító festett arcképe s egy márványtábla az ala­pító születési s az alapítás évének feltünte­tésével. (A pápai plébánia története 112. o.) Sajnos szorgos kutatás ellenére sem sikerült arcképét fellelni. Szentilonay Jó­zsef 1756-ban hozta létre saját vagyonából a szegényházat, vagy ahogyan a számadás­okban láttam: ispotályt, ápoldát. Még ab­ban az évben elkészült az intézet, a hagyo­mány szerint azon a helyen, ahol született. Az alapítvány számadásai szerint, melynek kezelője a helybeli káplán és plé­bános volt, sok ember szükségén enyhítet­tek. Az első szegények elhelyezésén túl 545

Next

/
Oldalképek
Tartalom