Lapok Pápa Történetéből, 2003

2003 / 1. szám - A pápai vár leltára 1694-ből

mely éppen az Malom elénében való Vár szegletin vagyon, vagyon raita három ablak egyike az Malom, másik borsos Győr, harma- dika pedigh az város feli, Szolgál, mely haz­nak az boltya iratos, ebül nylik áll szére egy kis boltocska, melyen vagyon egy dupla ablak borsos Győr feli, enekis az boltya iratos, mely boltocskában Szegén megh holt Ur fegyvereit sokta vala tartany. Azon helybül nylik egy Auditorium, azmely auditóriumhoz szolgál az Kápolna, mely Au­ditóriumnak az boltozássán vagyon le írva Adam Attyánk Paradicsomban ott Letele, és onéd ki őzetésse, az falai pedigh külőm kűlőm féle Sz. László győzedelmes harczainak lei- rássával megh ékesitetet az kápolna élőt mindgyárt Szegén Magyar hazánk Királoi, főlőtte pedigh a Boldoghságos Szűz leírva, azon belől az őregh Palota feli vagyon egy kis kápolnácsko, melynek mind a fölső bolto- záttya, mind pedigh az oldalai Boldoghságos Szűz és több Szenteknek leirassaval vagyon megh ékesítve, ugyan az Boldoghságos Szűz­nek makola nélkül való fogantatásásnok lévén dedicalva dedicalva. Ugyan azon kápolnában vagyon Szép Oltarocska Aranyozot minden misse- mondo eszközökéi edgyűt, azon Auditórium­ban nylik az Vár piárczáro egy dupla ablak. Item másik is dupla ablak borsos Győr feli. Azon Auditoriumbul nylik más egy boltos ház, melynek az boltozássán az Musák van­nak le írva, az Vár piarcza felől Lévő két ab­lak főllőt. Meltosághos Ezterhás Famíliának Génélogiáio; az falakon pedig Néhai boldog- hul kimúlt Ezterhás Ferencz Ur Eö Nagy- ságho négy Leánynak és Méltosághos Groff Ezterhás Antal Uramnak Eö Nagysághánok Aranyozot rámákban levő kepei. Item Ma- ganok Szegin megh holt Urnák utolso Asszonnyaval edgyűt való képe, azon hazbul nylik egy ablak ugyan Borsos Győr feli. Azon hazbul nylik egy kis boltos Szenes ház, kihűl az Tárházhoz le járhatny azon Szenes házbul nylik egy ház mely ez élőt Groffné Asszo­nyom Eö Nagyságha háló háza volt, vagyon egy ablak raita borsos Győr feli, vagyon két ablakja az Vár piarcza feli. Az Szenes házbul nylik egy kis folyosso forma pitvárocska, me­lyen vagyon két puszta ablak, melyek az Vár piárcza feli szolgálok. Azon pitvárbul nylik egy boltos ház az Eöregh Asszon szálássa. Item abul nylik más egy boltos Szoba, mely az élőt Leányok Szálásso volt. melynek az ablaki borsos Győr feli szolgainak az Eöregh Asszony szálássárul, Szolgál egy aito az folyossora, melyen az grádicson le Járnak, azon folyossorul nylik egy kis konyha, azon konyhabul pedig egy kis bolt, és Salva vania egy amék Szék. Az grádicson le győvén az also Contignatioban vagyon mindgyárt az grádics melet egy boltos Szoba, mely most az Szabok Szálásso, vagyon egy ablak raita az Vár piarcza feli. Azon Szoba mellet vagyon az Tárház, két bolttal álo, melynek egyékeben vagyon Circit. száz Koplya, két romládozo istáloba való Eöregh Lámpás, az másikába pedigh Eötdarabul álo Almárium, Lévén mind a két Tárház aitai vasbul. Az Tárház Az Tárház mellet Vagyon egy öreg bolt pitvár kinek az aitaia az Vár piarczára nylik, azon pitvárban vagyon deskábul csinált kenyer tartó rekezt, azon Pitváron belől vagyon egy őregh boltos Szütő ház, Szűtéshez tartozanda szűksiges esközökkel edgyűt, és azon belől más egy Lizt tartó őregh bolt, az Vár pi- arczánok Szegletin az Vár malma feli nylik egy aito, az Szaláno tárto boltban, mely bolt­nak vagyon egy ablakja, ugyan az Vár Malma feli, Az Szalanát tartó boltbul nylik más egy őregh bolt, Az Szálona tartó hazbul ki győ- ven, vagyon egy grádics, melyen főlmenvén, vagyon egy kis pitvárocska, kibul nylik egy Szobácska, mely most az kulcsár Szálásso, az kulcsár Szálásso alat vagyon az pincze, az Vár piarczára szolgál az aitaia, melyben beli térne circiter Ezer két Száz ako bor, az kutnál Levő grádics mellet, mely az fölső Contignatiora Szolgál job kézrül az folyosso allat vagyon egy hintő azvagy kocsy Tartó Szén, bal kézrül pedig egy kis házocska, mely most az Csatlósok Szálásso az kutnál az folyossso alat bé menvén bal kézre vagyon két bolt, mely­400

Next

/
Oldalképek
Tartalom