Lapok Pápa Történetéből, 1999

1999 / 1. szám

1. SZÁM LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL PANNICULUS SER.C. NO. 96. 1999. Véghely Dezső, szentkirályszabadjai (Veszprém, 1840. november 28. - Abbázia, 1897. április 2.) író, történész, jogász, alispán. Apja Véghely Imre 1867-1872 között Veszp­rém vármegye alispánja. A középiskolát a pápai református kollégiumban, jogi tanul­mányait a budapesti egyetemen végezte, 1875-ben ügyvédi oklevelet szerzett. Veszp­rémben ügyvédi irodát nyitott. A Győri Tör­ténelmi és Régészeti Füzetekben megjelent írásaival hívta fel magára a figyelmet. 1875- ben Veszprém városa, 1878-tól Veszprém vármegye főjegyzője, 1881-ben alispánná vá­lasztották, ez utóbbi funkciót haláláig töltötte be. Alapító tagja volt a Dunántúli Történet­kedvelők Társaságának. (A tagok harmadik, 1864-es répceszemerei gyűlésén született döntés az egyes vármegyék történetének mo­nografikus feldolgozásáról.) Megbízást kapott Veszprém megye mo­nográfiájának megírására, de betegsége miatt a nagy munkát nem tudta elvégezni. Nagy meny- nyiségü forrásanyagot, számos oklevelet gyűjtött a monográfiához, ezt ő és utódai veszprémi laká­sán tárolták. Az épület a második világháborúban bombatalálatot kapott és az értékes gyűjtemény megsemmisült. Más források szerint a forrás­anyag nagyobb részét a család a századfordulón eladta a Nemzeti Múzeumnak. A megmaradt iratanyag a második világháború idején a balato­nalmádi villában semmisült meg. 1884 után sok szállal kötődött Balatonalmádihoz. Háza, szőlője, a Balaton iránti vonzalma mellett aktívan részt vett a település közéletében és fejlesztésének előmozdításában. Tudományos folyóiratokban számos tanulmánya jelent meg. Több oklevél­gyűjtemény kiadásában vett részt. A veszprémi Alsóvárosi temetőben nyugszik. Műveiből: Emléklapok rendezett-tanácsú Veszp­rém város közigazgatási életéből. (Veszprém, 1886.) - Hazai okmánytár. 1-6. (Győr, 1865-1880.) - Zichy és vásonkeői Zichy-család idősb ágának okmánytára. 1-4. (Pest. 1871-1878.) Irodalom: Hudi József: - (1840-1897). = Me­gyeházi Tudósítások, 1996. december - Molnár János- né: Ne fedje fátyol a múltunkat. Száz éve halt meg Véghely Dezső, Veszprém megye sokoldalú alispánja. = Napló. 1997. ápr. 23. Forrás: Veszprém megye életrajzi lexikona Veszprém. 1988. 541. p. (Fszerk.: Varga Béla) Ráth Károly (Győr, 1829. február 28. - Győr 1868. április 12.) történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A szabadság- hacban honvéd főhadnagy. Részt vett a schwechati, kápolnai és branyiszkói ütköze­tekben, ott volt Buda felszabadításánál. Ké­sőbb Kmetty György hadsegéde volt. A fegyverletétel után életét a magyar történet tanulmányozásának szentelte. Römer Flórissal létrehozta és szerkesztette a Győri Történelmi és Régészeti Füzeteket. (I-IV. 1861- 1868.) 1863-ban létrehozták a Dunántúli Törté­netkedvelők Társulatát, amely fontos szerepet játszott a Magyar Történelmi Társulat életrehí- vásában. 1861-ben és 1867-68 között Győr vár­megye levéltárnoka volt. Történetírói munkásságára Horváth Mihály és Szalay László voltak nagy hatással, írásai Győrhöz, Győr megyéhez, a Kisalföld vidékéhez kötődnek. Sok oklevél-publikációt közölt, ezeken keresztül is az eredeti források használatának fontosságára hívta fel a figyel­met. Fontos feladatának tekintette a családi, egyházi és vármegyei levéltárak kutatását, ismertetését. Egyik legjelentősebb vállalkozá­suk (többek között Véghely Dezsővel együtt) a Hazai Okmánytár megindítása, melynek el­ső négy kötetét szerkesztette is. Fontos szere­121

Next

/
Oldalképek
Tartalom