Lapok Pápa Történetéből, 1998

1998 / 1. szám - A Pápai Hírlap várostörténeti vonatkozású írásainak jegyzéke1988-1997.

LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL 1. SZÁM PANNICULUS SER.C. NO. 79. 1998. A Pápai Hírlap várostörténeti vonatkozású írásainak jegyzéke 1988-1997. A Pápa várostörténeti kutatása során a levéltári források hiánya, azok egykori meg­semmisülése okozza a legtöbb gondot a kuta­tóknak. Szerencsére a legutóbbi nagy pusztulás, a II. világháború előtt több felkészült kutató használhatta munkája során a pápai gyűjtemé­nyek anyagait. Mivel a városban a XIX. század második felétől több hírlap is működött, és azok szívesen vállalkoztak várostörténeti cikkek publikálására, sok olyan adat vagy töredék ma­radhatott fenn, amelyet az azóta megsemmisült levéltári források őriztek. így a mai kutató szá­mára nem vesztek el teljesen ezek az értékes forrásadatok. Csak éppen nem tudunk róluk... Sajnos nem készült el a mai napig a pápai újságok repertóriuma. Bár a várostörté­neti bibliográfia összeállítására bizonyos kísér­letek történtek Szalai Antal helytörténész részé­ről, (Szalai Antal: Pápa város helytörténeti cikkbibliográfiája 1-2, Pápa, 1979. és Pápa vá­ros és vonzáskörzetének helytörténeti bibliog­ráfiája 1945-1990. Pápa, 1994., mindkettő kéz­irat). A városi sajtótörténetnek is csak az első fejezete készült el, (Áldozó Tamás: A pápai hírlapirodalom kezdetei 1873-1882. című 1993- ban megjelent kötete). Mindezekből fakad, hogy helytörténeti kutatóink sok olyan problémával foglalkoznak, olyan új eredményeket publikálnak vagy éppen a régebbi irodalom alapján jutnak olyan téves következtetésekre, amelyeket a korábbi helyis­mereti irodalom ismeretében ki lehetne küszö­bölni. Szerény munkám nem tud a pápai hírla­pokban megjelent várostörténeti anyag feltárá­sára vállalkozni de legalább azt szeretném el­érni, hogy a legutóbbi időben, az újraindult Pápai Hírlapban megjelent, megítélésem szerint várostörténeti jellegű cikkeket feltárja. A feltárás szempontjairól: Minden olyan írást, amely véleményem szerint a várostörténet kutatása számára jelentőséggel bír felvettem. Tehát belekerültek azok az írások is, amelyek megjelenésükkor nem voltak még a várostörténet részei, de az eltelt tíz esztendő azzá tette őket. Politikai jellegű írásokat minden esetben igye­keztem kihagyni a feldolgozásból. Belekerültek viszont azok a fotók, amelyek a történeti város­képet vagy a várostörténet számára jelentőséggel bíró személyt ábrázoltak. Ha a fotók nem önálló­an, hanem illusztrációként jelentek meg, a (fotó) jelöléssel utaltam rá. Nem volt mérvadó a cikk, írás műfaja vagy terjedelme, ugyanúgy ahogy 41

Next

/
Oldalképek
Tartalom