Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. december/1

1949-12-01 [0340]

Nagy ünnepségek Albánia felszabadulásának ötödik évfordulóján A He/He/P Ng.ré f i r a n a , december 1. /ATA/ November 29-én, Albánia fel szabadulásának ötödik évfordulója alkalmából liatalmás ünnepséget rendeztek Tiranában a okander bég-téren, amelyon több mint; 60*000 ember vett részt* A főváros lakossága már' Tiajnalbaii készülődött a fel­vonulásiba« A tüzérség diszsortüzo jelezte az ünnepség kezdetét. A Skander bég-téren felállított emelvényen helyet fog­laltak az Albán Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizott­ságáiEk tagjai, a kormány és a nemzetgyűlés elnökségének tagjai, a Munkáspárt Központi Bizottságának tagjai és képviselői, a had­sereg tábornoki kara, valamint az állam és a Párt magasrangu tiszt­viselői* Jelen voltak a tiranai külföldi diplomáciai testület tag­jai is. A..tiranai nemzetgyűlés végaiiajté bizottságának elnöke beszédet intézett a főváros lakosságához. Többek között ki­jelentette: a Párt és főtitkárának, Snver Hoxha elvtársnak - népünk legértékesebb fiának. - irányításával 1944 november 29-én Albánia teljesen felszabadult. Mogvalósitották a népuralmat, a régi kizsák­mányoló rendszert végleg eltörölték és népünk számára uj korszak kezdődött, a szocializmus épitésének korszaka. - Öt év telt el a felszabadulás óta - folytatta. Annak ellenére, hogy a háború és ag rngol-amerikai imperialisták oselszövényei súlyos pusztításokat okoztak és a trockiota kii lek - élén 'fitóval és társaival - ellenséges ténykedést folytatott, népünk a Párt és Snver Hoxha vezetése alatt, a Szovjetunió és Sztálin segítségével minden akadályt le tudott győzni és Hazánk dolgozó tömegei számira megteremtette a jobb élet feltételeit. - Öt év telt el békés újjáépítésben - mondotta a szónok - és népünk lelkes munkajával, hazafiságaval és határo­zottságával kivivta az egész világ csodálatát és kiérdemelte a Szovjetunió és az emberiség nagy barátjának, Sztálinnak támogatását. Ezen a nagy történelmi napon büszkén köszönjük a Párt és a kormány vezetőit, élükön Enver Hoxha elvtársat, a hadsereg foparancsnokát, Tiz órakor kezdődött Tirana lakosságának fel­vonulása az állam és a Párt vezetői előtt. Albán és szovjet zászlók ezreit vitték a felvonulók, akik leik .son ünnepelték,a Pártot, Snver Hoxha elvtársat, a Bolsevik Pártot és a nagy Sztálint, A fő­város gyárainak és üzemeinek munkásra és tisztviselői képeket é s diagrammákat vittek magukkal, a Bolyok a november 2 9-ének ti sa t ele­tére vállalt munka és termelés eredményeit ábrázolták. A dolgozók Sztálin generalisszimusz 7o, születésnapjának megünneplést"re ujabb mm-Vftoi ­: . . t-ánvftknt vállaltak. a^olvt.kö'v,/ 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom