Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. november/3

1949-11-29 [0339]

A Demokratikus "^őszór etség moszkvai ülésszakának magyar küldöttei a moszkvai rádióban nyilatkoztak benyomásaikról Rí«ím Cs/Co/Gy PA LI q s z k v a , november 29. A Nemzetközi Demokratikus Nős zöv etség moszkvai üléssz aka vég étért, és a külföldi küldöttségek visszautaztak hazájukba. Sárfi ^ózsi és Szabó Piroska, a. magyar küldöttség tagja,i elutazásuk előtt a. moszkva.i rád. iőban nyilatkoztak benyomá­saikról. Sárfi Pvózsi rövid bes zárnolój ában kiemelte, hogy az ülésszak folyamán a gyarmati országok küldöttei beszámol­tak az országaikban uralkodó viszonyokról. Az imperialista, orszá­gok uralma alatt álio területeken most is folyik a gyermekek ki­zsákmányolás a. A gyermekek nagy százaléka nem éri meg az egyéves kort. Nem jobb a helyzet a d ólam erikai országokban sem. Az uruguayi küldött például elmondta^ hogy náluk a gyermekek 7 0 százaléka t uberkolot ikus a rossz táplálkozás és az egészségtelen lakásviszo­nyok miatt. Moszkvai tartózkodásuk során £ kólákat, óvo­dákat, bölcsődéket látogattak meg és a gyakorlatban volt alkalmuk látni azt a határtalan szeretetet, gondoskodást, amellyel a Szov­jetunió kormánya, a szovjet szülők és a' nevelők körülveszik a gyermekeket. Lépten-nyomon tapasztalták, hogy a. kötelező iskolai tantárgyak tanulásán ki val a gyermekek milyen nagy sz ómban olvasnak szépirodalmat. Az ülésszak határozata szerint a jövőben június hóban a. világ minden olyan államában, ahol a Nemzetközi "Nősz 07 etségnek szervezete van, gyermeknapot rendeznek, amely min­den országban a politikái és a gazdasági viszonyoknak megfelelően a. gyermekek érd eke it fogja szolgálni. Az imperialisták befolyása alatt áll© országokban a gyermeknap főtárgya a. gyermekek kizsák­mányolása elleni harc lesz, továbbá a/gyermekek egészségvédőimé és a tanulási lehetőségek megjavítása, A Szovjetunió asszonyai példát mutatnak az igazi hazaszeretetre, a békés építőmunka szere­tetére való nevelésben. Szabó í'i roska magyar küldött kiemelte, hogy moszkvai látogatásuk során mindenütt a legnagyobb előzékenységgel találkoztak. A tanács ülésszaka, alkalmával sok szovjet nővel ismer­kedtek meg, munkás okkal, kolhozass zonyckka,l, or-© sa kkal, szakszer­vezeti funkcionáriusokkal, "ólét, magasfoku kulturális érdeklődés, emelkedett szellem, felelősségérzet jellemzett mindenkit, akivel kapcsolatba, kerülték. Munkájáról mindenki ugy beszél, mint élete elszakíthatatlan tartozékáról. A dolgozók munkaereőményeiro minden­ki büszke. A hires sztahanovistákat mindenki ismeri és ugy becsülik Őket, mint a kommunizmus épités ének harco sa.it , MTI/ j p

Next

/
Oldalképek
Tartalom