Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. november/3

1949-11-21 [0339]

MTI KÜLFÖLD I HÍREK K 2. kiadás 1949. november 21. / óra ^""perc A szakszervezetek szerepe a szocializmus mongóliai épit ésében - A mongol küldött beszámolója, a pekingi szakszervezeti konferencián U Té/Tné/2-y Ms Peking, november 21,/CJj Kina/ A pekingi szakszervezeti konferencián Adlibis, a mongol szakszervezetek központi tanácsának elnöke, hosszabb jelentésben számolt be országa szakszervezeti mozgal­máról. A jelentés többi között a következőket mondja: Amikor Mongóliában a demokratikus népi forradalom a Mongol Népi Forradalmi Párt vezetésével és a nagy szovjet nép baráti segitsógóvel 1921-ben győzött, a mongol nép elűzte országából az idegen megszállókat, lerázta az el­nyomó osztályok igáját, kikiáltotta a független mongol népi köztársaságot és megtoremtettc a népi hatalmat* A forradalom előtt népünk szociális, politikai ós műveltségi színvonala igen alacsony volt. A nép többsége Írástudatlan volt, Nem voltak iskolák, nem volt nemzeti ipar,-nem ismertek tudományos módszereket az állat­tenyésztésben. . A népköztársaság megalakulása óta meg­teremtettük s aj át iparunkat, amit az ifjú munkásosztály gyara­podása, és erősödése kisért. Országunkban ma, ismeretlen a munkanélküliség, az éhezés és a nélkülözés. Népünk a népi kormány, v a,lamint a 'Osojbalszan tábornagy elnöklete alatt álló Párt vezetésével és a Szovjetunió segitségével nagy erővel dolgozik a,zon, hogy a szocializmust felópitse orszagunkban. Szakszervezeti Szövetségünk magában foglal­ja az ipari munkásokat, a .műszaki embereket, a hivatalnokokat és az értelmiségieket, tekintet nélkül nemzeti se gükro, szociális helyzetükre, vallásukra és politikai -nézetükre. Szakszervezeti Szövetségünk a dolgozók legnagyobb tömegszervezete, nagy tekin­télynek örvend az ország dolgozói körébon. A népgazdaság és nemzeti kultúra fejlesz­tése terén szaks zervozetünk széleskörű munkaversenyekot kezde­ményezett a műhelyek, a, gyárak, a szállitó vállalatok ás az állami gazdaságok munkásai és alkalmazottai körében. A dolgozók 90 százaléka vesz r^SSzt ezekben a munkaversenyekben. A kormány jutalmakkal és érdemrendekkel tünteti ki a legjobb munkásoka.t ás műszaki embereket, valamint a gyümölcsöző racionalizáldsi java.sla.tok kezdeményezőit. A szaks úrvezetőkhöz tartozó dolgozók­nak több mint 20 százaléka részesült jutalmazásban. Az országban 1948 januárjában Ü^riult meg az ötéves terv végrehajtása,. Mindjárt az első napon az élmunkás ok egy csoportja napi munkáját 1200 százalékkal tolj esi tette tul. Ragyogó ^T'f példája ez annak a le Ikesed ós/ne.*, :;ellycl az ország dolgozói munka­ILÍukat végzik. MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom