Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. október/3

1949-10-21 [0336]

a Svéd. kommunista Párt fölhívja a munkásosztályt ós a békö híveiti egyesítsék erejüket a nemzeti füa;otlynő,égért éá az imperialisták ellen Tor 3y/p/Sa Lend gs o t o c k h o 1 i , öktj^bei? 21. /T^ozoz/ A Svád kommaüaitsta Part'központi Bizottsága teljes ülÓ3e határozatot hozott, amely a töbM közt megállapítja: Az imperialisták háborús terveit meg kell hiúsítani. A háborús gyujtogatókkui szemben all a _°zovjstunió vezetésével a béke hiveinek egyre k*.t almásabb arcvonal,-. Kiemeli a határozat, hogy a svéd kormány külpolitikája most a nyugati államok külpolitikájához igízodik. Svédország részt­vesz a Marshall-tervben, tágja az európai Tanácsnak és együtt­működik az Atlanti tömbben résztvevő északi államokkal. Mindezek következtében a svéd nép nemzeti függetlenségihez fontos pozicio-it adták fel, Az egyesült Államok kormánya a Marshall-terv alapján kötött svéd-amerikai egyezmény értelmébun jogot szerzett a svéd politika és gazdasági elet ellenőrzésére és irányítására, ü jobb­oldali szociáld./;iokr-..ta és burzsoá vézetSk nyiltan hangoztatják, hogy Svédország mondjon le nepizeti szuverenitásáról. A svéd szociál­iemokr.ata és burzsoá su|tó áru.1 <£ propagandát folytat és követeli, hogy az ország politikáját az amerikai politikának rendeljék alá, amely Svédországot háborús felvonulási területté igyekszik átalnki­tan i a Szovjetunió ellen, Ü fegyverkezési verseny Svédországben minden eddigit felülmúl. A hábc-ru és a béke erői kőzett folytatott h icban - hangoztatja e határozat - a svéd népnek a béke erőit kell tá­mogatnia, A békéért folytatott harc időszerű feladata a Marshali­terv alapján kötött megállapodások mQgs©mm$,sitésé és az, hogy aa Egyesült * Nemzetek Szervezete ravlló küldött svéd delegációt uta3itbák a fegyverek déiÖkke ité.a. re vs •, tkoz° szovjet javaslat támogatásara. Követelai kell továbbá ;. kaborus propaganda megszün­tetését és Svédország tartózkodásat a háborús szövetségektol, A Svéd Kommunista Part - hangzik a határozat - felszó­lít 'a a munkásosztályt és a béke valamennyi hivét, mindazokat, akik sikrászállnak az ország nemzeti függetlenségéért és az óletszinval emeléseért, egyesitsók erejüket erdekeik védelmében a monopoltoke kizsákmányol^ politikájával, a dollárimperializmus ötödik had­oszlopával és a nyugati imperialistákkal egyhurou pendülőkkel szem­ben, /MTI/ H

Next

/
Oldalképek
Tartalom