Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. szeptember/2

1949-09-16 [0333]

Eddig hátizsákokkal és zsilettpengékkel, nos t tört8nőkkel " segíti" a Mars ka 11-terv az osztrák dolgozókat T AK/Vk/Vá Me M c s s k v a . szeptonbar 10 /PASzSz/ "Az anerikai különnzámle titka" oinrael cikk ja lent nog a Pravdában. A sifck foglalkozik a Bécsben "Sonder­oonto ,: _ cin alatt ismert, ás Marshali-t: rv-szállitás okkal kapcso J : to s számlávei« Markov, a cikk Írója megjegyzi, iipp az Egye­sült Állagok és Ausztria között kötött szerzádés érte ívé be n aa osztrák korány osak az a-n»rikai h'.tó B ..gok eng« dél/éve 1 rendel­kezhetik e számla egyenleg? fe aett,- Arra sinos joga, bogy vissza­utasítson árukat. *a sjel/eket az Atl.,.ati~ó 0 eán túlsó partjáról 11 S e­géljioeüt 11 küldtek, - te kint a t nélk 1 arra, aogy >aiil; en a min^sé­gük és az ausztriai pia 5nak sÉ ksége va n-o r.'.juk vágy cem, Az amerikai üzletemberek nagy hasznot húznak ettől .- :Í*> ür.iénybb 1 es maris csinos, kerék összeg van bécsi sa rá jukon. Sokan azt ;.liit;ák, kegy n..s félmilliárd schlllingr el van sz ó, egysek sze­rint pedig kétmilliódon f.V'li osszagrel. Hogy ""Ilyen csira hal­moztak fel az ausztriai nép sz a mér out Isn kir -/cl s . val szerzett hat a 3210 3 összeget, ezt a közvélemény h..t... mögött fogj .k eldönteni, Idónklnt azonban - amint Markov negjeaazi ­az osztrák burzsoá sajtó - aga rulja el a különszá.:la'titk:,t ée rendeltetését.. így tudta meg Ausztria dolgozó népe, hogy a küiön­szeala terhére az ausztriai á:?t óságok törtönt ak raak építeni Ais o-Aus z tri „hr:n, rentíorf opav..ncsno'Ks ..gi épületet Kar daliában ée is mát egy m. s ik aörlönfc Pels-'~­: us z tri'.tan** ' Vbrorlhérgben pedig csend ér s égi laktany.t. Az e -yik bécsi Újság r. a s i r t q, az an er i ka i:. k : • ár ne g is a dt t ,k az e ng e de 11 t, bog r a r. z uk ­seges összeget a különsz ámlaljol fedezzék. A sz ,mla"egy másik tit­kát ne rrr égiben az egyik ausztr iai jobboldali szocialista vezér bökkent.-.tte ki, A választ.Isi hadjárat hovéter, ugyanis körlevelet tett közzé, hogy az ausztriai Szocialdcaokrato Párt választási propagand,.j,.nek költségeit szintén a különszá'-lából fedezik. Te­hát ne "os ;k a nagy burzsoázia érdjééit képviselő ausztriai ,r Nép­pkrt" az, amely az 'merlkai járósz alagoa halad, hanem a jobboldali szocialisták is . ' Ausztria dcigszó népének eg/ra több alkalma van - Írja Markov - aegg/ozódhi arról, hogy a jobboldali szocia­listák nem csupán közös re akol ós politik .t folytatnak a Néap. rt­tal, hanem ugyanazok t-'piáljál: aindke tt őj Uket. 2zek mego foIha­tatlan té:vok, amelyek fallebbentik a f;ty»lt az Ausztri'ban lévő amerikai különsz a la titkáról. /s r Tl/ 1 » — *~—

Next

/
Oldalképek
Tartalom