Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. szeptember/2

1949-09-16 [0117]

B 1, kiadás 1949, sse'pteiÉfer 16, 6 ó ra - -perc A termelékeny.3g emelésiéért i, r-A?* :u harc u^abb távlu'. okat nyit meg a tud. . munka elotL'ü • • •-. \../,ata PG/Ve/b IE Az üzemi dolgosok száz- és százezrei indultak harcba a termelékenység fokozásáért.»a munkafegyelem megszilár­dításáért - a hároméves terv, időelőtti teljesítéséért, Ez a küz­delem nem közömbös a műszaki - értelmiségiekt az iparral kapósolat— v bnn álló tudósok számára sem., Mit mondanak erről maguk a tudósok? Br, Buzágh Aladár* a Pázmány Péter Tudomány­egyetem kolloidkémiai tanszókének professzorai­- Intézetem az elmúlt húrom e -ben több mint ne­gyedmillió frrint támogatást kapott a népi demokratikus állam­tól, Ez lehetővé tószt, hogy a kutatást és az oktatást az eddi­ginél Jóv|tl magasabb színvonalra emeljük, A tudományos kutató ­személyzet is jelentós támogatást kap^ Mi, tudósok, soha nem ré­szesültünk ilyen elismerésben és megbecsülésben*. Ezért is köte­lességünknek érezzük, hogy meg fokozottabb mértékben sogitsü n ic az ipaj?ttormolékonységé : .ok emelésében, A modern természettudo­mány elválaszthatatlan a gyakorlattól; szorosan együttműködnek és ezzel a dolgozó népet szolgálják. A Rajk-félo-árulók ezt. a termékony ogyüttmük;' t meg ak rták semmisíteni. Mi, tudósok élesen clitéljük őket v s a tudományos munka még magasabbra fej­lesztésével válaszolunk nekik, Dr, Gillcmot László, a Műegyetem Kossuth-dijas t anáraI - Bár nem vagyok tagja a Magyar Dolgozók Párt­janak> mindig igen nagy figyelemmel tanulmányozom *Ráko3Í Má­tyás bőszedéit, A Nagybudaposti Pártválasztmány ülésén elmon­dott beszédét is különösen nagy örömmel fogadtam, mert tudom, hogy mint Rákosi Mátyás minden kijelentése, ez is útmutatásul szolgál. Ebből az útmutatásból azt a következtetést von. *> tuk lo, hogy a fizikai és az értülmiségi dolgozó'- ""sonyát még szoros abbra koll fűzni. Ez a beszéd egyébként '•' t * li* * is MDP és a népi doraokráoicr(_clső baráti goöü^i^n az értől­mlöög felé. Az orsság sok tudósa minisatorelnöki fizetést kap, A fiat .1 kutatók ma anyagila^rondoy^ott körülmények között kezd­het ik pályájukat. Magam, mint három tudományos intézet vezetője, annyit mondhatoki Minden támogatást megkapok; sőt gyakran fel­szólítanak, hogy toriesszom elő, mire van szükségem a kutatáshoz, - Intézeteim szorosan kapcsolatban állanak az iparral és közvetlenül az ötéves terv ipari szükségleteivel kaposolatoo kutatásokat végezzük,, /Folyt,kov,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom