Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. szeptember/1

1949-09-01 [0332]

A moszkvai Békéé? tekezlet hatalmas, uj lendületet adott a 'beké" ért vivott küzdelemnek az egész világon SZIB n 227 PJ/e/Vá ré ••• M o s z k v a , szeptember %j A Szovjet Tájékoztató^t'oaLa munkatársa "beszélgetést'folytatott a Szovjetunió Állandó Békebizottságá­nak tagjával, Alexandr Nyeszme janov akadémikussal, aki a kö­vetkezőket mondotta: - Moszkvában hár om napon át folyt a béke híveinek orsz.xgos értekezlete. Ez az értekezlet a szovjet em­berek hatalmas, nagyhatású demonstrációja volt a béke megvédése és a vllég népei közötti békés együttműködés ügye melletti - A mcs zkvai békeértekezlet ugyanúgy, mint a párisi és prágai békekongresszusok, valamint a különféle or­szágokban megrendezett békeértekezletek és kongresszusok,azt mutatta , hogy az uj háborúra uszitó Imperialista ragadozóknak nem'sikerült és soha nem is sikerül elaltatni a népek ébersá­gét, megtéveszteni a tartó?? béke őszinte hivoit, A népek tudják, hogy ki a népek közötti békés együttműködés igazi ellensége és ki az, aki milliós hasznot akar huzal) világuralmat akar biztosítani magának, elfojtva a demokrác ia és haladás erőit. A népek tudják, ki az, aki nap mint nap meglengeti a háború tüzcsóváját. katonai támaszpontokat épit, felf egy verzi a had­seregekét, kommunista veszedelemmel ijesztgeti az egyszerű em­bereket, rágalmakat szór a Szovjetunióra és a népi d emokráa iák­ra. Az imperialista háborús .gyújtogató 1 ; nem tudják leplezni undoritó mesterkedéseiket, - Soha még a történelem során anépek~'nem látták tlyan világosan, hogy ki az igazi ellenség, ki' é.brándo­zik ar"ról, hogy ismét vértengerbe borit ja a földtekét)' ki akar­ja elbiporni a kultúrát, a civilizációt, az életet, milliók szabadságát és boldogságát. - A földteke népei nap ól-napra remény tel­jesebben és hivebben emelik tekintetüket a haladás és demokrá­cia erői felé, amelyeknek élén a Szovjetunió áll. Készek támo­gatni '-jsoket az erőket és odaadássa 1 segitoni Őket a lékéért vivott íiűDos harcban. Ez a gondolat nyilvánult meg Moszkvában a Szovjet­unió minden külföldről jött vendégének, a béke hivői küldötteinek mindjron felszólalásában. Különösen nagy hatást tett rám Afrik* népei küldöttének, a néger- d>Arcousier-nek nyilatkozata, aki azt a szállóigét idézte- hogy "még a nap sem vakitja el a népB­ket annyira, hogy ne látnák meg azt a ha gy igazságot, hogy csak a demokrácia és"'a haladás erői - élükön a nagy Lenin és Sztálin országiéval - harcolnak mindén eszközzel az uj háború ellen és tudnak győzni ebben a nehéz, de magasztos harcban . , y 5J ' /Folytköv./ I\

Next

/
Oldalképek
Tartalom