Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. szeptember/1

1949-09-01 [0116]

Átlagosan 25-3o forint jut egy DUBko'e/sr^flá gr.e a t emel ősz öv étkez et ék • é sőévi jövedelméből - Négy tercelő osopptt jó eredüénye" ö Mi/P Ni A dolgozó parasztság figyelő szénnel kiséri a termelőszövetkezeti csoportok működését. Sokszor messze vidékről 4te áútnak 3 g egy-egy jel működő termelócsoportot, hogy tanulja­s, .meggyőződjenek a kitűnő erednényokról. Ilyen j^védelemről az egyéni gaz­dálkodók nég csak nem is álmodhatnak Esztergom-megye dolgozó parasztságának küldött­ségei á baji termelőszövetkezeti csoportot látogatják szorgalmasan. Hőst a bajiak is megállapították már hozzávetőleges eredményeiket, fcrmészetbö&i járandóságokon kivül a jövcdelembel a csoport tagjai ogy-ogy munkoiiapegységre mintegy 25 forintot kapnak. A látogatóknak nom egy tagja ment haza Bajból azzal, hogy itthon tercelő szövetkeze­ti csoportba viszi bo a fökijét. Hasonló jó eredményekot tapasztalhatnak a láto­gatók a békésmogyei kőrösladányi "Zalka Haté" termelőszövetkezeti csoportnál. Márciusban tizenegy kisparaszt - nyolo ujgazda és három régi - közös gazdálkodásra adta össze 78 hold földjét. A csoport eddigi jó munkája és az első esztendő jó eredménye meggyőzte a kőrös­ladányiakat a szövetkezeti gazdálkodás hatalmas előnyeiről. Már 12 ujabb jelentkező van, akik 7o hold földjükkel bo akarnak lépni a csoportba - és egyre több dolgozó paraszt beszél ilyen szándékáról községben. A kóresladanyi termeléseportnál az előzetes •zér~\éa szerint 7532 forint évi jövedélomrészesedés jut egy csa­l forint egy-egy munkaegység értéke. Ilyen jövedelemről 3 &kodásuk ideje alatt még csal; nom is álmodhattak a eso­Az államtól elindulásukkor kapott 45.482 forint hitel -se mellett még mintegy iizezor forintot tartalékolnak vő sztendő beruházásaira, a gazdálkodás zavartalanságán ok biz­joltására; üzemgazdasági tartalékra pedig ')A ezer forintot tettel-: íélrc. Érdemes közelebbről szemügyre venni, hogy j cinek köszönheti a. csoport ezt a jó ere irányt. JL tizenegy osoporttag közül tiz a Magyar Dolgozók Pártjának tagja, Va. amennyien állandóan tovább képzik magukat, elméi ötben és gyakorlatban egyaránt. Az asszo­nyok, lányok lelkes, öntudatés munkája semmiben sem marad el a fér­fioké mögött. A fiatalok mind EPOSz-tagok, ók is tevékeny részt -f^ Vesznek a csoport munkájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom