Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. augusztus/1

1949-08-01 [0330]

/Li Lis zan Q Lo In ok be s z ód a .. f o lytc t ás , /tj br/Dg/&n í !ln "T ? Mukdon, Tioncsin, Vuhan, ^anking 6s Sanghaj munkásai föladatai­kat dicsőségoson teljesítették, Li Liszp.n rámutatott arro,' hogy a folszaba&itó háború győzelmei során uj nehézségek keletkeztek, nmclyok az ame­rikai imperializmus utasítására és támogctdsára^csolokvő Kuomin­tang 22 évos uralmának örökségéből adódnak,EzokV^oolgárhóboru mog­inditás obol keletkeztek: az ipar ós a mezőgazdaság olpus ztitáaa, a közlekedési vonalak mogczakitása és u kikötők blokád clá holyc­ZÓSO, /jz. igazán független, uj demokratikus gazdasággá való átalakulás folyamata - amikor a gazc'.aság nem 1 az imperializmusra támaszkodik - az imporiolinták nyorsanyagaira ós Üzomanyagára rászórni ó ogy>3 ip: i ág., Inak átmenetileg kedvezőtlen lesz, Bgyos ip ri ós koroskcdolmi vállalatok - omVlyck -a nagy f öl­dosurak, bürokraták és háborús vc r-:-:rok fényűzését szoigált-ák - mog koll változtassák termelésüket, kjr^oi-o-dőlniük tárgyát, ^ohózsógokkol fogunk s zombo ta lálkozni a/_ béke ipar á történő átalakítása során is, Lz; k a nehézségek azonban átmenetiek 03 az előrehaladással együttjaró nohézsógok - mondói, ja Li Liszan - maguk­kal hozzák a loküzdo síikhez szüksóg oa oro't „ (JM**** ^ajv^a/u li kinai nóp a gríz de o ági felépülde utján halad Ő3 sok holyon máris megkezdődött a nagymóiotü ujjáépxtóai munka, Bőoógos oró'f orrásaink vannak ahhoz, hogy önmagunk' ere jóből megvaló­síthassuk az u riá3í felépítési tervet. Ez az ópitós a Kuomintang foakoióg oró'k utolsó irmagjának fölszámolása után hatalmas lóptok­kol fog növekedni, Li Liszan szerint nom csup.án a koreskodolom átalakítását ós a munkanólkülis6g ogyos rőszprobiómáit fogják meg­oldani, do az is bizonyosnak monáható, hogy három vagy öt óv utón fokozatosan mog fog szűnni a súlyos munkanélküliéóg, amolyot a több, mint száz éve tartó imperialista olnyomáa ós feudális rend­szer idézett'elő, kz iiaporial^izmusnak. torvoi, hegy a kínai nép­nek gazdasági nehézségeket okosznak, kudarcot vallan , miként kudarcba fulladtak a múltban is, Li Liszan a Szovjetunió munkás­osztályának példáját idézte, u ^ZQVjotunió munkásosztálya s zótzúz­ta az imperialisták bikád ját s igy épitottö a szocialista "államot* k Kinai Munka sssivotségalolr öko bjszédo végén fölszólította a ki­nai munkásokat, hogy tanuljanak a szovjet munkásosztálytól ós győz­zék le a nehézségeket csakúgy, ah'..gy már í-lao ü e Tung Vwzetésóvol v *> nehézségeket is loküzdo ttok, hogy tó-eárokényszoritsék as -mua és a. Kuoma.ntang re a ke lós ereit. /ivíTl/ . J_

Next

/
Oldalképek
Tartalom