Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. augusztus/1

1949-08-01 [0330]

Li Liszan olo Inok bosződ© a Kinai immkásszovats ég értokozLet ón TJ br/bg/nné Ma P o i p Ing, augusztus 1,/líj Kína Hírügynökség, A Kínai Munkásszövetség most tartja értokoz­lottA*- •P.rifpJ'-^ó'un. *4o.gnyito beszédében Li Ligaon. a Kinai Munkag- , azövots.óg öSSlnöfco kljbi -ntotto, hogy körülbelül ogy öv leforgása alatt tofeb, mintVtizmillio h.vínkast fognak megszervezni Kínában a függőt Ion, 'demokratikus, virágé UvK^^v,f .jlopitősüro. Ez a kisipa­ri munkások, üzloti alkalmazott^. 1 ', a•• íl^mi dolgozók, haaonlókópon a hárommillió ipari munkáé megszórva zé'aoE jelenti, 1 Az országbon lövő dolgois.^tömogok számához viszonyítva a szervezett munka sokó még mindig" igon esokóly - jo­lontot„a ki Li Liszan. Mandzsúriában, ahol a munkásmozgalom vi­szonylag .gyorsan ia korán fejlődött ki, a több, »int 1,1O«.QOQ ipari "munkásnak nem ogószon 50 százaléka szorvozott munkás, . Az brtokozlot. ogyik legfontosabb kórdóso a szakazorvo zotfc szervezés - mondotta Li Liszan, Ezzel velejár majd más kórdósok rondozősc is, amelyokot mog keli oldjon a mun­kásmozgalom, AZ értekezleten -szerepel többok között az állami tu­lajdonba vott gyárak közigazgatásinak demokratizálása ,• a munkás­biztosítás és munkás jólét, a munka os tó'ko viszonya a magántulaj­donban lévő vállalatoknál ós a bérek kórdóso. Ezek olian kardosok' - mutatott rá Liszan - ajicly-oknok .megoldatlansága akadályt jelent a termo lós helyreállításában és kii": jlesztésébon., va?r\mint a szak­szervezeti munka olőrovitolúbon és amelyokot megfelelően mog lo­"""^sí; oldani, A szakszervezet^ és a kormányzat tulajdjonában lóvő v'llalatok cgyüttnüködéso szükséges özén kórdósok megoldásához, hr.;y. a termelői munka jel foily'ék. ' ^atoélk\ / & ^ . ii. kínai munkások az elmúlt év felyaimán alapvo-­to.h teljesítették azokat a. föladatokat, amelyokot a Kin<ai Munká^­Szövotság^kcn^rcaszu3a tűzött ki -• állapította meg Li Lia'zan, A fogyvargycrakban, a vasutaknál ós más iparokban a munkások ko­mo -y$\T> " 8 z v '.' se ke t tettek a termelés ^rdekében, hogy minó\.l.< orő­toljci Í£°bon tamk ^.ssák -ez arcvonalat. Sok munkásból élmunkás* os a muná- hoao lett a V-.^ I: .I/, S Í verseny során. Ók o 11 attak a népi haroo­• sof; vasúti kocsikkal, .logfoíolő ruházattal és ólolmi szőrökké 2 , '--^vog óztok a vaaufi^olyKáilitáai munkálat okot -mindenütt, ahol csak • ' a folbzobadito néphadsereg jlurany-omult, , , A Kuomintuag ollono'rzósó alatt 'álló területeken alo munkások ugyancsak válaszul p Kinai Munkáskongrosazus felhívá­sára megmentették a gyárakat a Kuo -intang rombolásátél ós haladék­talanul holyreállították a termelést, | rendezett életet a városok­ban, amo lyoket fölszabadított a néphadsereg./Folyt, köv,/ j

Next

/
Oldalképek
Tartalom