Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. július/2

1949-07-16 [0329]

K 1.kiadás. 194S.ju.lius 16, 6 óra — per« Az angol dolgozók milliós tömegei a Szakszervezeti Világszövetségben a bék°, a demokrácia és a dolgozók érdekeinek védelmezőjét látják SZIB t 8o PJ/lihé/Go PA 11 o s z k v a, július 16. A Marshall-terv eredményeképen Anglia gazda­sági élete válságos időket él át, - irja a Irud. Ahogy romlik a marshallizáit Anglia gazdasági helyzete, ugy élesedik az osztályharc a munkásosztály életszínvonala ellen törő gyárosok és a dolgozók kö­zött. Angliában elérkezett a nagy munkáskonfliktusok, ^ a tömegsztrájkok szakasza, S z nyilvánul meg azokban az egyre hatal­masabb küzdelmekben, amelyeket az angol dolgozók jogaikért vivnak. Egyre emelkedik azoknak a munka soknak száma, akik felismerik a jobboldali szakszervezeti vezetők igazi aroát, Ezt bizonyltja a szakszervezeti konferenciákon hozott rengeteg határozat, amelyben elitélik az angol Szakszervezeti Tanács vezetőségének áruló politikáját és erős birálatot gyakorolnak fölette. A z angol munkások helyesen ismerik fel, hogy harcuk csak akkor jár sikerrel, ha, erőiket Összekovácsolják a nemzőik özi szak­szervezeti egység megerősítésére. Ezért itéli ol az angol dolgozók széles rétege az angol Szakszervezeti Trnács politikáját , amely a nemzetközi mun­kásosztály kot tó szakit ás ára. és sorainal: megbontása ráirányul, Nemré­giben Sootlandban a Bányászok Nemzeti Szövetségének elnöke kijelen­tette: "Az angol bányászok kötelessége, hogy harcoljanak az élet szinvonalakért és a tartós békéért küzdő Szakszervezeti Világszövetség tői való elszakadás ellen," Ezekben_ a szavakban kifejezően nyilvánul meg nem" sok a bányászoknak, hanem Anglia dolgozói sok millxós tömegének ér­5se és gondolata, akik a Szakszervezeti Világszövetségben a dolgozó h rdokcinck következetes védelmezőjét és'a béke, a. demokrácia elszánt areosát látják. /MTI/ j

Next

/
Oldalképek
Tartalom