Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. július/1

1949-07-01 [0328]

IC l.kiadás 1949rjulius 1. 3 Óra %Q per* A Szovjetunió es z. haladó államok sa övetkezotoi a békéért és a dcmokr áriáért vivott hí r* jegyé bu n ünneplik a 27-ik Nemzetközi Szövetkezeti Napot 3ZIB t-174 Vö/3i/Gy KI M o S z k v a , július 1* Július 2-án a Szov étkez ételt Nemzetközi Szö­vetségének minden tagállama a 27-ik Nemzetközi Szövetkezeti Napot ünnepli - jelenti a Szovjet lájókoztató iroda. *- Szovjetunid dolgozói as ország nemzet gaz dasa­ganak ujj dépités ébon és fo jle szt ésé ben, a háberuutáni sztálini ötéves terv teljesítésében elért hal;.almos sikerek jegyében ünneplik •ezt a napot, 1948-ben a szovjet ip cri termelés 27 százai ékkel, meg­haladta a háb emelőt ti, 1940-es szinvonalat, 1949 oleó negyedében pedig 23 ozúzalékkal az előző év eleő negyedének termelését. A gabonatermés-az egész Szovjetunióban 1948-ban meghaladta a hétmilliai'\ pudot, kis hijj.m elérte a háború előtti oz invonolat, as átlagos hektáronkénti ho-zna viszont me ; haladta a háboruolőttit. A szovjet szövetkezetek nem kis szerepet játszanak i ország gazdasági életébon. Kiterjedt hálózatul-3 n k ercestül szerzi . a városi és különösen a falusi, lakó ssag a legkülönbözőbb árusikkc­4-. A szövet":özetek hatalmas mznyiségb.ma szereznek be mezogos da.sagi .•rményeket ős nyersanyagokat, m ^,szervezik a közélelmozéot, a v 'rsütést ós igy tovább. Az ország kiskereskedelmi aruforgclmánr: egynegyedét a fogyasztási szövetkezetek bonyolítják le. A fejlett kiskereskedelmi hálózat keretébe 193*000 áruház, üzlet és árusítóhely, valaa. int tebb mint 24.000 éleláioseripori vállalat tartozik. 3 móllett azonban a szovjet fogyasztási szövetkezetek különböző termelővállalatokkal ós ki­se gi tő mezőgazdasági üzemekkel is rendelkeznek. A fogyasztási szövetkesőtökén keresztül szervezett formágban történik a mezőgazdasági termények forgói ombahozatola» Ez a körülmény olomozditja a kolhozok mogszilárditástt és fejlődését, termelésük növekedését. Ugyanakkor a fogyasztási szövetkezetek bevonják a for ...'alomba az egyéb élelmiszeri orrásokat is és igy hozzá­j áruinai: a városi lakosság ellátásának javit fsához » Igy például 1948-ban a szövetkezetek kétszer annyi mezőgazdasági terményt váeá»­r eltek a városi koros ke delem számára, mint 1947-ően. ásirból 3.3-szer, burgonyából 2.5-ször, mézből 2-szcr 5 cukorból 7-eser ennyit, húsból ós gyümöle .bol pedig 60 százalékkal többet .z ereztek be, mint 1947-be A Szovj .-tunió fogyasztási ozövotkezot-háldzatába több, mint 27,000 fogyasztási tagszovctlc ezet tartozik. E szövetke­—tágjainak száma 32 millió. /folyt.kev./ L P

Next

/
Oldalképek
Tartalom