Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. június/1

1949-06-01 [0326]

*öza ki állit ás bmulatba ejt" - irja c. magyar fci állításról Xaftanor, c. Szovjetunió felsőoktatás i minisztere Tor By/3H/7á Ö II ö 5 z k y a , tfunius 1. /TáSzSz/ Sddig nyolcvanezer moszkvai ír-kos látogatta m«g a Szabad Magyarország ti nappal ezelőtt megnyílt ipari ki­állítását, -'- látogató k akiállitcs i vendégkönyvbe tett bejegy* zésükban rcndkivül nagyra értékeli!: a nagyöa? ipar fejlődőét* kiállítás bámulatba ojt én az ifjú" demokratikus köztár en-« 3ag nonzotgaafiaságának fejlődését tükrözi vissza *'irja SzergeJ Kaftanov, a Szovjetunió felsőoktatási minisztere ''Teljes szi­vemből {tülök a baráti fflagy&r néo o kiállításon bemutatott munkasi köreinek 1 ' - irja bejegyzésében Borisz PolevoJ Sztálin­dijas szovjet iró, Osztják ezt a véleményt bojegyz és ükben Kuóso­rov és -.lox^Jcv, r; Krasznij Proletárji gyár dolgozói, í>ogyín, . moszkva-körzctl kolhozparaszt," Tokárov tervező, a Szocialista Mun­ka Hőse, 2uparov, az Üzbég Legfelső Tanács képviselője és sokan m^.sok* Kü lönöj en figye legeméit c|(azoknak a szovjet polgároknak bejeg/zásai, akik resztvettek a Magyarország felsza­badít s..ért vívott harcikban. Sokan közülük magyarul irtak né­hány sM-t a vendégkönyv, "Orosz vr.gy ok - Írja ángyejevszkij százados - résztvettem Magyarország felszab .dltásában és saját azememmel láttam azokat a borzalmas pusztításokat, .amelyekét ez •a szabadságszerető ország elszenvedett. Most, négy év után. őszinte bámulattal adó zoxa azoknak a fcr.talmas eredményeknek, amelyeket llagyar ország demokratikus fejlőd ős <3>en elért, Hason­ló értelemben ir Pomonarev mérnök, Szabcljcv ezredes, Szereda gárda őrnagy és sok más látogató, "Büszke vagyok arra - irja 3ureev moszkvai egyetemi hallgató - hogy Magyarország a Szovjetunió barátságá­ra támaszkodva halad a szociálist:, társadalom kiépítése fele," A különféle foglalkozású ós társadalmi ál­lású látogatók a legtöbb bejegyzést a demokratikus Magyaror­szágnak, a magyar népnek és a kormány tagjainak küldőt t őszin­te és baráti üdvözlettel fejezi}? t>e és további fejlődést, va­lamint a szovjet és*a magyar nép SciJatftt a barátság elmélyítését kívánja^ /ZPI/ j

Next

/
Oldalképek
Tartalom