Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. május/1

1949-05-01 [0324]

Apró Antal nyilatkozata a moszkvai rádiónak RMm Cs/<£oAá Ö Moszkva, május 1. A moszkvai rádió közvetítette Apró Antalnak, a Magyar Szakszervezeti Tanács Moszkvában tartózkodó'főtitkárának a mosz'.val rádió munkatársa előtt tett nyilatkozatát* - A dicső Vörös Hadsereg által felszabadított magyar szervezett munkásság, a dolgozó magyar nép üdvözlőcét, hálajának'és együttérzésének kifejezését hoztam a szovjet szakszer­vezetek X. kongresszusának-. Mi, magyar munkások, ápugy mint az ogész világ hala dc munkásmozgalma a Szovjetunió szakszervezetei­ben a nemzetközi munkásmozgalomnak és a munkásmozgalom nemzetközi egységének támaszát, őrét ás harcosát látjuk. Mi, a magyar dol­gozó nép fiai, akik a szovjet nép baráti sogitségével befejeztük országunk ujjáépitésát, most uj tervünk megvalósításával a szocia­lista Magyarország alapjait rakjuk la* Különös figyelemmel kísér­tük a szovjet szakszervez etek X 4 kongresszusának tanácskozásait« A kongresszus bizonyságot tett arról, hogy a szovjet szakszerve­zetek a világ leghatalmasabb, legfejlettebb, legdemokratikusabb szervezetei és nem ismorik R jogfosztás semmiféle formáját*'A küldöttek a szovjet dolgozók mindon nemzetiségét képviselik. A küldöttek jelentős része, 40 százaléka, nő, A kongresszus tanúságot tett arról is, ho gy a szovjet szakszervezetek, amelyek ma a dolgozók tízmillióit mozgósítják a kommunizmus építésévé, megoldották nagy feladata lkat* -Az 6 munkájuk eredményei ás tapasztalatai nekünk különösen hasznos útmutatást jelentenek. Sokat tanultunk a kongresszus tanácskozásaiból, felszólalásaiból, de a legnagyobb példamutatás számunkra az uj, szocialista szovjet embere Apró ancal Itt utalt a kimagasló szovjet 51­munkásokra, akiket n dolgozók míblliói követnek. - Mi. a magyar szervezett munkások nevábon - folytatta Apró - köszönettel adózunk a szovjet szakszervezetek­nek, mert a nehéz, küzdelmes időkben és az egész történelem folya­mán a munkásmozgalom nemzetközi egységének megteremtéséért, meg­védéséért, a békéért harcolt .k*. - A kongresszus külföldi küldötteinek felszó­lalásaiban k indult a közös harc szükségessé-e. A tőkés világ országainak munkássága remény kor va, bizakodva tekint a szovjet szakszervozűtok X, kongresszusára^ Az a tény, hogy fontos ipar­ágyak küldöttei ezekből az országokból is eljöttek a kongresszus­ra, azt mutatja, hogy a tőkés államok szervezett munkássága nem árt egyet a Deakinek és társaik osztályáruló, egységbontó, gyújto­gató politikájával, p •', ' /Folyt, köv./ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom