Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. április/1

1949-04-01 [0106]

B Á kiadás 1949 április 1» V óra (yo pero Kislakágépltési vSitoágot fizetnek azok a háztulajdonosok, akik kölosönből ópitkoztek ós tartozásukat nenfizettokne.fr NGy/Sk/tit Gp Kislakásópitési váltságot kötelesek fizetni a zoK a ház­tulajdonosok, akik a PAKüz, OLKSz, az 0NC3A j<>lóti 8zövétkezőtek kölcsöneiből ópitettel: lakóhuzat ós tartozásukat nép nem törloszúet­tók le. Az ópitórj- ős közmunkaügyi miniszter a pénzügymlnisztorvol cTyetértósben elrendelte a kislakásópitési váltság összegének megál­lapítására az adatok összeírását* Budapesten az ingatlan fekvése sze­rint illetékes korületi elöljáró, vidókon a községi elöljáróság va­rosokban a polgármester kóri be az adatokat a háztulajdonos októl« Ha a házai haszonélvezőti j cg' terheli, a kislakásópitési váltságot a ha­szonélvező kötele: fizetni* A kitöltött iveket a községi, illetve városi népjóléti bizottságokhoz kell juttatni. A népjóléti bizottságok a váltságfizo­téoro kötelezettek szooiális helyzete alapján kedvezmény6kot javasol­hatnak a Kislakásópitési Váltságraogállapitö Bizottságnak. A, sokgyer­mekes osaládok, ipari és földmivos-dolgozók részérő a váltság összegé­nek 70 százaléka is elengedhető. Huszonöt százalékig terjedő kedvez­ményben ró? nősülhetnek azok, akli: a megadottnál rövidebb határidon belU.1 teljesitik váltságfizetusi kötelezettségíiket, Budapesten a kc-> rüloti elöljárósár: volcir.'nyozi szociális szempontból o kérdőiveket? /MTI/ Traktoristák iskolái NGy/Jné/Lt Gp Bn Népi demokráciánk képzett szemulyzottel látja el a mezőgazdasági gépállomás okot» i£ét gópállonásvezető-iskolán négyhetonkint 120 Uzomi munkást képezünk ki gépállomásvezetővé, Egy kéthetes imok-tanfolyanon tanul 60 paraszt-hall­gató, ök lesznek a gépállomások adminisztrátorai. Négyszázötven hall- j gató ja van a hathetes traktorvezető iskoláknak* Székesfehérvárott ; Csongrádon, Gyomán, Nagykallón, hajdúböszörményben, Törökszentnl.kló­son, "ííezőhogyesen és Nagykor őrsön- tanulnak az ul traktorvezetők, Kilőne i • .tógazdasági gépet gyártó üzombon /Hofhcrr-, UÍ&k&t EMÁG, Csopel, Diósgyőri Vagon, Diósgyőri Vas, Mosonmagyaróvá­ri Kühno, Ozd Vas, Ujiiós^őr/ négy és lélhonapos tanfolyamokon képzik ki műszaki munkásokból a gépállomások mePtereá ők lesznek a gépállomások műszaki, teohnikai irányitói* ötven gépálic-iásokon dolgozó segéd-traktorvezető'vesz részt a Hofherr-gyár hathetes gyakorlati tanfolyamán. /Polyt.köv./ [

Next

/
Oldalképek
Tartalom