Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. március/2

1949-03-16 [0321]

Irak az angol-amerikai imperialisták gazdáéig! 5s katonai tor* Joszkedésének fontos állomása 4 SzIB PJ/La/P Ö M o a z k v a , atroius 15. Az első világháború vágán X*atot angol oeapa­tok szállták meg és utána angol mandátum lett, 193o*»ben Anglia a nemzeti felszabadító mozgalom növekedésének hatására kénytelen volt Irak feudális-burzsoá vezető köreivel úgynevezett "szövet­sági egyezményt" kötni s ennek'következmányokép Anglia megőriz­hette uralmi holyzotét Irakban. Anglia "Jogot nyert" ősapátoknak Irakban tartásira ás a vasutak, folyók, kikötők, repülőterek hasz­nálatára. Az angol'bankárok ellenőrzésük alá vették Irak pénzügyi és hitelrendszerét. Az ország ola^lelőhelyei külföldi tőkések kezébe kerültek. A "szövetségi egyezmény" megkötése után Irak teXJos po*. litikai, katonai ás gazdasági függőségbe került Angliától. A második világháborúig az EgyoBült Államok és Franciaország tőkéseinek kezében volt az iraki olajrészvények 33,75 százaléka, mig az angol tőkések a részvények 47,5 százalékát kaparintották meg, A .sodik világháború után az Egyesült Államok - kihasználva Anglia ás Franciaország gazdasági nehézségeit «• megvásárolta.az angoloktól az iraki olajrészvényeket. Napjainkban az. Egyesült Államok az "Iraki Petroloumtársaság" részvényeinek 32«3 százalékát tartják kezükben. Iraknak az angol-amerikai háborús gyújtogatok terw veiben najy h'.dászati és stratégiai Jelentősége van, Irak a világ légi útjainak fontos központja, Torületén keresztül futnak Ang ila. • valamint Franciaország ás Hollandia gyarmati területcinek légi tatjai A második világháború után Irakon keresztül haladnak az amerikai légi utak is. Nagy Jelentőségű a bagdadi vasútvonal is, amely a Vörös* tengert a Fekete-tengerrel köti összo. Ezért nem akarják az an-ol* amerikai Imperialisták, ho> y iraki holyzotttk meggyengüljön, . „ , *5 imperialista ragadozók, ugy Dugít egész Közolkole­ten, Irakban Is a helyi feudális nagytőkés elnyomókra ás sejkekre tá«­maszkodnak, akiknek uralna alatt négy és félmilliós nép nyög.. A haxnlneaillió noro-os vetésterületből" húszmillió acre a feudális sejkek kopton van. A haminoévos angol imperialista uralom orodoányeképon az ország a toljos bomlás kapát nutetja, a nán éhezik és ninostolon, * Az iraki nép egyre határozottabban szabads^rot ás függctlenségot követol. Követeli az áruló angol "szövetségi ogyozmény" felmondását, a - kizsákmányoló külföldi konoessziók ás a gyarmati ural~i megszüntetését, /MTI/ .

Next

/
Oldalképek
Tartalom