Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. március/1

1949-03-01 [0320]

Ué.j jobb inunkra -035 * a, szovjet dolgozóknak aa N ujabb árleszálli­X tásra Rifor FS/e/Sa N Moszkva, február 28. Hétfőn délután sokmillió szovjet ember a mérhete­len ország minden városában és falvá>>an a hangszórók köré gyülekezett. Az üzemekben, éfi a hivatalokban megszervezték a nagyjelentőségű bejolön­tés közös hiú.lgatását # A szovjet nép osztatlan örömmel fogadta a köz­li asz nálati cikkek áraih«j. k március 1.-én érvénybelépő ujabb hátaim qp csökkentését. A Sztálin nevét viselő moszkvai autógyár /Zis/ "vörös s? káb^n" /klubhelyiség/ a dolgozók röpgyülést szerveztek, Litovsenk^ tnühelyae st er f elszól plásában többek között azt mondotta: Az ujabb árcsökkentéssel újból emslk jdik a rubel értéke, emelkedik reálbérünk. Olcsóbban vásárolgatja a paraszt az ipari cikkeket. Lig sok kapitális-­ta országban még ellátási korlátozások és jegyrendszer áll fenn, a oi szocialista orsztgunkban már másodízben csökkentik az Irakat, Szert szívből jövő munkás-köszönet et mondunk a Pártnak ós a kormány mk. Bje­lorusszuv élmunkás azt mondotta: A. mi válaszunk még jobb munka, meg jobb minőségű termelés, az önköltségek további csökkentése. Ezután Kuznyeoov öregmunkás szélalt fel: A Párt és a kor ány állandó féltő gondja mindnyájunkat arra kötelez, hogy javít surV. munkánkét és ezzel segítsük elő hazánknak ujabb megerősödésé'.'. Hasonlóan nyilatkoztak az ország számtalan kisebb­nagyobb üzemének dolgozói is. Sok. helyen á dolgozók lelkesen ujabb kötelezettségeket vállaltak a szocialista versenyben, tudván azt, hogy •ezzel a maguk államának jólétét, saját jólétüket" emelik, A. r mdpletetb­amelyet Sztálin és Kalsnkov irt alá a szoVjet dolgozók ujabb gondc skod: raegnviltánulását látjálc./lvf 1 A Times .a nyugati hátaim 4c ellentéteiről a nyugatnémeté razági kérdésbe. RBen BE/HM/Sa ré Berlin , február 28. A Times hosszabb cikkben fbglaikozik Nyugatné­me törsz ág kérdésével, 3 élesen bírálja a nyugati 'http Írnak politikáját * Megállóit ja j hogy pz ügyesült Államok, Nagybrit amié és Franc iaorsság között mélyenszántó véleményeltérése k állanak fenn a tervbevett nyugat­német különáll era von at kozóan » Azt indítványozza, a megszálló hatal­mak minél csekélyebb mértékben avatkozzanak be a néniét ügyekbe, A Times ezut <n leszögezi, amig a szövetségesek közötti ellentétekot át neiu hidalják, saé se n lehet j#zan nyugatnémet országi politikáról, A lap szerint a legtöbbet vitatott két pont, a gazdaságpolitika ée a jóvátétel kérdése, de minden egyéb kérdésben is megmutatkozik a "fran­ciák ellenszenve az uj nyugatnémet kormánnyal ebemben, A francia kor­mány.t.-.'yanis egyed.tálában nem tartja sürgősnek az uj nyugatnémet kor­mány felállítását. Myugatnémetországi politikai körökben a Times éle­sen biráló megáll,?pitisai nagy feltűnést és érdeklődést kwltettekt /?ol ir t .köv./ T

Next

/
Oldalképek
Tartalom