Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. február/1

1949-02-01 [0318]

A skót bajiyászek szakszervezete teljes támogatásáról "biztosította a Szakszervezeti Világszövetséget V<e_r Ztfffi/tk SS London, Január 31./sI?I/ A skct bányászok szakszervezetének végrehajtó bizottsága a Szakszervezeti Világszövetség támogatása mellett dön­tött s elitélte Deakin és Tews»n magatartását. A crosshousei, apringsidei és dragholni szervezetek nyújtották be az ezzel kapcso­latos határozati javaslatot, amelyet a végrehajtó bizottság egyhangúlag megszavazott. Szervezetünk támogatásáról biztosítja a Világ­szövetséget - mondja a határozat - s telj 66 mértékben elit éli Deakin ás Tewson lépesét. íleggyőzódésünk, hogy Deakinék lépése nem a mun­kásosztály, hanem a munkásosztály ellenségeinek érdekeit szolgaija: Jll£ ns egeink mindig a munkásság egységének megbontására törekedtek. Hangsúlyozni kivánjuk, hogy Deakin és Tewson nem képviseli a mi vé­leményünket ebben a kérdésben. I.Iofat, a skót bányászok szakszervezete végrehaj­tó bizottságának elnöke egy most szervezkedő kommunistaellenes bá­nyászcsoport tevékenységével kapcsolatban a következőket mondotta: A leghatározottabban el kell Ítélnem minden olyan mozgalmat, amely a skót bányászokat akár politikai, akar val­lási alapon meg akarja osztani. A Skct Bányászok Szakszervezete a bányászok érdekeit védi és nem tesz megkülönböztetést közöttük poli­tikai vagv vallási meggyőződésük szerint. llofat kijelentése az egyik reggeli lapnak arra a hírére adott válasz, hogy a skót bányászoknak egy csoportja tit­kos Ülésen Salnt Barbara Ligát alakított, amelynek célja "a kommu- . nistak riüzéne a szakszervezeti végrehaj tó-bizottság i tisztségekbél alkotmányos eszközökkel". A helyi szakszervezetek egy ebként 'sorra tiltakoznak a Szakszerveze ti Vil-'-gszövctség e-lfiagyása. 'miatt» Bretlc.vdban 28 szakszervezeti tana.es képviselői együttes ülésen, foglaltak c a Szakszervezeti Főtonios jobbolkli vezetőségének döntése ellen. Haswfa3 6 tiltakozást jelentettek be a belfasti, chiswicki ős $*uthulli vasmunkások szervezetei is. Béssben befejeződött az osztrák-szovjet kulturális és gazdasági kapcsol ótok .kongresszusa T rzttéfa. »s Bécs, Január 31./TASS/ Az osztrák-szovjet kulturális és gazdasági kap­csolatok kongresszus- z.róülésén hétfőn jelen volt Renner elnök és Ausztria politikai életének vezetői, Kuraszov vezérezredes, Koptelov, a Szovjetunió képviselője és Isincv vezérőrnagy, a szovjet ellenőrző bizottság vezérkari főnöke ./Folyt.fcBv./ V I

Next

/
Oldalképek
Tartalom